ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție repetată a bunurilor prin
cererea ofertelor de prețuri

 1. Beneficiar: Întreprinderea Municipală ”Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale” Fălești;
 2. Cod de identificare: cod fiscal (IDNO) 1004602005437;
 3. Obiectul achiziției: Achiziții de bunuri pentru aprovizionarea cu produse petroliere a mijloacelor de transport a întreprinderii pentru anul 2019.
 4. Tipul achizițiilor: Achiziție de bunuri (Cod CPV - 09100000 – 0).

 1. Beneficiarul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri conform cerințelor:

 5.1 Specificații tehnice:

Tab.1

Nr.

Cod CPV

Denumirea bunurilor

Specificarea

Unitatea de măsură

Cantitatea

Standarde de referință

1

2

3

4

5

6

1

09132000-3

Benzină

Benzină cu amănuntul, cu cifra octanică minima de 95,0 determinată după metoda “Research”

litri

7300

SM226:2002/A1

2

09132000-3

Benzină

Benzină cu amănuntul, cu cifra octanică minima de 92,0 determinată după metoda “Research”

litri

8200

SM226:2002/A1

3

09134200-9

Motorină

Motorină Euro 5 cu amănuntul

litri

51000

GOST 305-82/L-0,2-62(pentru perioada caldă a anului)

Gost 305-82/Z-0,2-35(pentru perioada rece a anului)

4

0900000-0

Gaz petrolier lichefiat

Gaz petrolier lichefiat cu amănuntul

litri

900

GOST 20448-90

5

09134100-8

Ulei Diesel

Ulei diesel M10G2K

litri

1300

 

5.2 Specificații de preț:                                   

Tab.2

Nr.

Cod CPV

Denumirea bunurilor

Unitatea de măsură

Cantitatea

Preț unitar (fara

TVA )

Suma fără TVA

Termenul de livrare

1

2

3

4

5

6

7

8

1

09132000-3

Benzină

litri

7300

La solicitare

2

09132000-3

Benzină

litri

8200

La solicitare

3

09134200-9

Motorină

litri

51000

La solicitare

4

0900000-0

Gaz petrolier lichefiat

litri

900

La solicitare

5

09134100-8

Ulei Diesel

litri

1300

La solicitare

 (Acest tabel va fi completat de către operatorul economic - în coloanele 6,7 iar de către beneficiar - în coloanele 1,2,3,4,5,8).

 1. Condiții de calitate și garanție:

- Produse petroliere disponibile în stoc;
- Bunurile trebuie să corespundă caracteristicilor și standardelor în vigoare și să dispună de certificate ce confirmă calitatea lor.
 - Prezența operatorului economic pe piața Republicii Moldova nu mai puțin de 3(trei) ani.

 1. Condiții de livrare:

- Furnizorul va asigura livrarea produselor în corespundere cu standardele solicitate;
- Furnizorul va livra produse la solicitarea beneficiarului în termen scurt;
- Cantitatea și calitatea produsului va fi verificată la livrare de către beneficiar;
- La livrare produsele vor fi însoțite de factură fiscală/invoice,certificate de calitate, de conformitate, fișa tehnică a produsului,etc.

 1. Durata contractului: 12 luni
 1. Sursa de finanțare: Surse financiare proprii
 2. Condiții de participare

10.1 Condiții financiare: - Vacanţă de plată: 15 zile din momentul apariţiei obligaţiunii de plată. Ofertele care nu prevăd vacanţa de plată nu vor fi examinate, iar cele care prevăd o vacanţă mai mică decât cea solicitată, vor fi considerate mai puţin avantajoase, fapt de care se va ţine cont la evaluare;

- Moneda utilizată la întocmirea ofertei:  MDL, fără TVA.
- Aplicarea TVA: În situaţia în care sistemul regulator prevede aplicarea TVA şi ofertantul este plătitor de TVA sau importatorul, acest fapt urmează a fi specificat expres, inclusiv cota aplicată şi valoarea totală a TVA care va fi facturată;
- Includerea în preţul ofertei a altor taxe şi impozite, altor costuri aferente livrării: toate elementele enumerate urmează a fi incluse în preţul ofertei, cu specificarea cuantumului acestora, cu excepţia cazurilor în care evidenţierea lor nu este rezonabilă.

 10.2 Setul de documente pentru a fi prezentate obligatoriu de către ofertanți:

- Formularul ofertei (conform anexei nr. 6 la Regulamentul aprobat prin Hotărârea ANRE cu nr.24/2017 din 26.01.2017), cu specificația termenului de execuție, vacanței de plată, etc.
- Formular informații generale despre ofertant (conform anexei nr. 7 la Regulamentul aprobat prin Hotărârea ANRE cu nr.24/2017 din 26.01.2017);
- Formular experiență similară ultimii 3 ani, după caz şi pentru angajații calificați (conform anexei nr. 8 la Regulamentul aprobat prin Hotărârea ANRE cu nr.24/2017 din 26.01.2017);
- Formular declarație privind eligibilitate (conform anexei nr. 9 la Regulamentul aprobat prin Hotărârea ANRE cu nr.24/2017 din 26.01.2017);
- Copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;
- Copia situațiilor financiare pentru anul 2018;
- Certificat privind lipsa sau existența restanțelor la bugetul de Stat;
- Copia licenţei de activitate și anexa;
- Certificatul de înregistrare a produsului în Republica Moldova;
- Informația cu privire la amplasarea stațiilor de distribuire în or.Fălești;
 - Certificat de conformitate și de calitate
 - Specificațiile de preț (conform tabelei nr.2 din pct. 5.2,din prezenta invitație).

  În caz de necesitate, ulterior pot fi solicitate şi alte documente.

 1. Limba utilizată la întocmirea ofertei: Limba română.
 2. Perioada minimă de menţinere a valabilităţii ofertei: 60 zile de la data limiă de depunere a ofertei
 3. Prezentarea și înregistrarea ofertelor :

 - Setul de documente, cu aplicarea ştampilei umede pe fiecare filă a acestuia, urmează să fie depus într-un plic/colet sigilat, în bir.1, pe adresa beneficiarului.
- Beneficiarul va înregistra doar ofertele prezentate până la data limită de depunere a acestora şi în ordinea cronologică a primirii acestora.

 1. Data limită de prezentare a ofertelor: 10.05.2019 ora 11.00.
 2. Deschiderea ofertelor: Sediul ÎM „DPGCL” or.Fălești, str.Alexandru cel Bun 21.
 3. Data şi ora şedinţei de deschidere a ofertelor: 10.05.2019 ora 14.00.

- La şedinţă pot participa doar acei reprezentanţi ai ofertanţilor care deţin asupra sa un act de identitate valabil şi o procură eliberată corespunzător de către ofertant. Alte persoane nu sânt admise.
- Procedura va fi desfășurată în conformitate cu „Regulamentul privind procedurile de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licenţă din sectoarele electroenergetice, termoenergetice, gazelor naturale şi a operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare”, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 24/2017 din 26.01.2017.

 1. Tipul procedurii: Cererea ofertelor de prețuri.
 2. Examinarea ofertelor:

- Nu vor fi examinate ofertele în care este specificată achitarea în avans și ofertele care nu prevăd o vacanță de plată (pct. 10.1 al. 1);
- Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a anula procedura de licitație şi de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, în cazul în care sesizează lipsa unei concurențe efective, se află în imposibilitatea acoperirii financiare sau în cazurile necorespunderii ofertelor cerințelor stabilite în invitația de participare, fără a-şi crea astfel anumite obligații fată de ofertanți.

 1. Criterii de atribuire: Cel mai mic preț.

 - Facilitatea pentru alte condiţii : vacanţa de plată, termenul de livrare, amplasarea stațiilor PECO în raza or.Fălești etc.

 1. Înştiinţarea privind rezultatul licitaţiei: se expediază în termen de până la 3 zile din data pronunţării deciziei de către Comisia de achiziție.
 2. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la Beneficiar la adresa indicată mai jos:

a) Adresa: Republica Moldova, or.Fălești, str.Alexandru cel Bun 21.
b) Fax: 0259-2-55-09,
c) E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
d) Numele şi funcţia persoanei responsabile:

-Cațer Tatiana, economist, secretar a comisiei de achiziții, tel. 060003641;
-Rotaru Ion, inginer-șef, președinte a comisiei de achiziții, tel. 069722588.

 Președintele comisiei de achiziții                                                   Rotaru Ion