msing

 

Consiliul local este un organ de administrare ales de către cetățenii localității pentru a rezolva problemele de interes local. Este un „Parlament” local cu un număr mai mic de membri aleși. Consiliul se întrunește în ședințe de lucru care sunt publice − orice persoană poate participa la întâlnirile consiliului. Consiliile locale trebuie să informeze cetățenii cât mai curând despre subiectele ce urmează a fi discutate la ședințe (informațiile sunt plasate pe paginile web ale consiliilor locale; sunt afișate pe panourilor publice de informare din localitate; sunt publicate în ziarele/radiourile/posturile tv locale etc.).

Care sunt atribuţiile consiliului local ?

Un consiliu local are următoarele atribuții generale:

-  stabileşte şi modifică impozitele şi taxele locale, termenele de plată şi acordarea de facilităţi pe parcursul anului

-  ţine evidenţa bunurilor localităţii

-  decide darea în administrare, concesionarea (înțelegere/contract prin care o primăria acordă cuiva dreptul de a exploata anumite servicii sau bunuri din localitate), darea în arendă ori în locaţiune a bunurilor localităţii

-  decide în privința schimbării destinaţiei terenurilor care sunt proprietate a localităţii

-  decide asupra lucrărilor de proiectare, construcţie, întreţinere şi modernizare a drumurilor, podurilor, infrastructurii economice, sociale şi de agrement de interes local

-  decide asupra tăierii, defrişării arborilor şi arbuştilor din spaţiile verzi proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale şi/sau asupra strămutării lor

-  decide asupra regulilor de asigurare a curăţeniei în localitate

-  aprobă simbolica localității, denumește sau schimbă denumirile de străzi, oferă cetăţenilor Republicii Moldova şi celor străini cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al localităţii

-  contribuie la organizarea de activităţi culturale, artistice, sportive şi de agrement de interes local

-  formează comisii administrative

-  adoptă decizii privind activitatea Poliției municipale, a pompierilor şi formaţiunilor de protecţie civilă de interes local

-  contribuie la realizarea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială, asigură protecţia drepturilor copilului

-  decide trecerea la evidenţă a persoanelor vulnerabile care au nevoie de îmbunătăţirea condiţiilor de trai

-  asigură consultarea publică a proiectelor de decizii în problemele de interes local care pot avea impact asupra modului de viaţă şi drepturilor omului, asupra culturii, sănătăţii şi protecţiei sociale, asupra colectivităţilor locale, serviciilor publice, precum şi în alte probleme care preocupă populaţia etc.

Cînd încetează activitatea consiliului local?

Consiliul local activează din momentul în care este confirmată legalitatea alegerilor și validate mandatele consilierilor aleși, de către instanța de judecată din raion, și până în momentul în care se validează mandatele consilierilor dintr-un nou consiliu. Consiliul poate fi dizolvat înainte de expirarea termenului dacă:

-  aprobă repetat una sau mai multe decizii ilegale, chiar dacă aceste decizii au fost anulate de către instanța de judecată

-  numărul consilierilor a ajuns la mai puțin de jumătate din numărul de consilieri.

În cazul în care încetează activitatea consiliului local, sunt organizate alegeri pentru alegerea unui nou consiliu.

Consilierii răspund în mod colectiv pentru activitatea consiliului local și deciziile adoptate. Consilierii pot răspunde și fiecare în parte pentru activitatea proprie în consiliu (de exemplu, în cazul în care a săvârșit o contravenție sau o infracțiune abuzând de funcția pe care o deține, consilierul local va fi tras la răspundere personal).

Cum sunt aleşi consilieri locali ?

Consiliul local este format din consilierii aleși de către cetățenii localității o dată la 4 ani. Consilierii pot fi aleși atât pe liste de partid, cât și în calitate de candidați independenți.

Orice persoană, cetăţean al Republicii Moldova, poate candida la funcția de consilier local dacă a atins vârsta de 18 ani și are capacitate deplină de exercițiu.