ÎM Direcţia de Producţie a Gospodăriei Comunale şi de Locuinţe

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție a bunurilor prin cererea ofertelor de prețuri

1. Beneficiar: Întreprinderea Municipală ”Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale” Fălești;

2. Cod de identificare: cod fiscal (IDNO) 1004602005437;

3. Obiectul achiziției: Achiziții de bunuri pentru aprovizionarea cu produse petroliere a mijloacelor de transport a întreprinderii pentru anul 2019.

4. Tipul achizițiilor: Achiziție de bunuri (Cod CPV - 09100000 – 0).

5. Beneficiarul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri conform cerințelor:

  În temeiul art.19 alin.(1”) pct. b) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, Î.M.”DPGCL”or. Fălești anunță demararea concursului de selectare privind auditarea Situației financiare a Î.M.”DPGCL”or. Fălești pe anul 2018.

  Scrisoarea de înaintare a ofertei privind participarea la concurs se prezintă :

  • pe adresa Î.M.”DPGCL”or. Fălești: or. Fălești, str. Alexandru cel Bun nr.21, anticamera ;
  • până la data de 26.04.2019, ora 12:00.

  În cazul în care, scrisoarea parvine după termenul indicat, aceasta este respinsă, fără a fi examinată.

  Oferta de participare la concurs se elaborează conform art.7 secțiunea a 2-a a Regulamentului cu privire la modul de selectare a entităților de audit și termenii de referință pentru auditarea situațiilor financiare individuale ale întreprinderilor de stat/municipale și societăților pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din capitalul social aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.875 din 22.12.2015.

  Rezultatele preventive privind examinarea ofertelor vor fi anunțate la data de 19.04.2019. Contractul privind auditarea   situației financiare va fi întocmit după ce fondatorul Î.M.”DPGCL”or. Fălești va confirma entitatea de audit solicitată.

   Pentru informații suplimentare contactați la numerele de telefon : 0-259-2-54-96, 069159488.

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE
La procedura de achiziție a bunurilor prin cererea
ofertelor de prețuri

1. Beneficiar: Întreprinderea Municipală ”Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale” Fălești;
2. Cod de identificare: cod fiscal (IDNO) 1004602005437;
3. Obiectul achiziției: autocamion marca Kamaz, autobasculantă (model agricol), masa încărcăturii 10t., anul fabricării 1990-1996.
4. Tipul achizițiilor: Achiziție de bunuri (Cod CPV – 34134000-5).
5. Beneficiarul invită persoane fizice și juridice, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri conform cerințelor:

5.1 Specificații tehnice:

Tab.1

Nr.

Cod CPV

Denumirea bunurilor

Specificarea

Unitatea de măsură

Cantitatea

Standarde de referință

1

2

3

4

5

6

1

34134000-5

Autocamion

Autocamion marca Kamaz,

Autobasculantă

(model agricol)

Masa încărcăturii 10t.

Anul fabricării 1990-1996

unități

1

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale:
La semnarea contractului.

7. Documentele/cerințele de calificare pentru persoane fizice și juridice include următoarele:

Nr.

d/o

Denumirea documentului/cerinței

Cerințe suplimentare față de document

Obligativitatea

Copia certificatului de înregistrare/copia buletinului de identitate

Cu ștampila umedă

DA

Oferta

În original

DA

Certificat despre lipsa datoriilor fiscale

Cu ștampila umedă

DA

Copia certificatului de atribuire a contului bancar (după caz)

Cu ștampila umedă

DA

Copia autorizației de funcționare a agentului economic (după caz)

Cu ștampila umedă

DA

8. Opertaorii economici interesați pot obține informație suplimentare sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicate mai jos:

9. Denumirea autorității contractante :Î.M. Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale or. Fălești
a) Adresa: Republica Moldova, or. Fălești, str. Alexandru cel Bun 21.
b) Fax: 0259-2-55-09,069159488
c) E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
d) Numele şi funcţia persoanei responsabile:

- Cațer Tatiana, economist, secretar a comisiei de achiziții, tel. 060003641;
- Rotaru Ion, inginer-șef, președinte a comisiei de achiziții, tel. 069722588.

10. Întocmirea ofertelor : Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și data de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate :

Data limită de prezentarea ofertelor: 01.04.2019ora 11.00.
Pe adresa :or. Fălești, str. Alexandru cel Bun 21.
Ofertele întârziate vor fi respinse.

11. Criteriul de atribuire este:  cel mai mic preț.
12. Termenul de valabilitate a ofertelor :30 zile.
13. Garanția pentru ofertă: nu se cere.
14. Deschiderea ofertelor: Sediul ÎM „DPGCL” or. Fălești, str. Alexandrucel Bun 21.
15. Data şi ora şedinţei de deschidere a ofertelor: 01.04.2019ora 14.00.
16.Valoarea estimativă a achiziției, fără TVA: 100000,00 lei

Președintele comisiei de achiziții  Rotaru Ion

Denumire: ÎM.,,DPGCL”or. Fălești - Întreprinderea Municipală ,,Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale și de Locuințe” or. Fălești.

Fondator: Consiliul Raional Fălești

Date generale: Întreprinderea de stat Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale și de Locuințe din or.Fălești are numărul de înregistrare-157001546, a fost reorganizată la 20 septembrie 2000 prin transformare în –,,Întreprindere Municipală”, conform Hotărîrii Guvernului R.M. nr.439 din 10 mai 2000 cu privire la transformarea întreprinderilor locativ-comunale în proprietatea publică a unităților administrativ- teritoriale și a deciziei Consiliului or.Fălești nr.07/11 din 20 septembrie 2000 cu privire la trecerea în subordonarea primăriei or.Fălești a ,,DPGCL”.

Scopul și genul de activitate: Î.M,,DPGCL”or.Fălești are ca scop organizarea efectivă a procesului de prestare a serviciilor comunale populației or.Fălești, agenților economici din teritoriul.

Adresa juridică: or.Fălești, str. Alexandru cel Bun 21

Telefon de contact: 0259 25496, fax:0259 25509

Adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Rechizitele Bancare
    Cod fiscal 1004602005437;
    Cod bancar MOLDMD 2X351,
    BC”MOLDINDCONBANK”SA, filiala or.Fălești;
    Cod TVA 5700107
    IBAN   MD31ML000000002251851278

Directorul Î.M.”DPGCL” or.FăleștiVasile Bagrin - CV