ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE
La procedura de achiziție a bunurilor prin cererea
ofertelor de prețuri

1. Beneficiar: Întreprinderea Municipală ”Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale” Fălești;
2. Cod de identificare: cod fiscal (IDNO) 1004602005437;
3. Obiectul achiziției: autocamion marca Kamaz, autobasculantă (model agricol), masa încărcăturii 10t., anul fabricării 1990-1996.
4. Tipul achizițiilor: Achiziție de bunuri (Cod CPV – 34134000-5).
5. Beneficiarul invită persoane fizice și juridice, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri conform cerințelor:

5.1 Specificații tehnice:

Tab.1

Nr.

Cod CPV

Denumirea bunurilor

Specificarea

Unitatea de măsură

Cantitatea

Standarde de referință

1

2

3

4

5

6

1

34134000-5

Autocamion

Autocamion marca Kamaz,

Autobasculantă

(model agricol)

Masa încărcăturii 10t.

Anul fabricării 1990-1996

unități

1

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale:
La semnarea contractului.

7. Documentele/cerințele de calificare pentru persoane fizice și juridice include următoarele:

Nr.

d/o

Denumirea documentului/cerinței

Cerințe suplimentare față de document

Obligativitatea

Copia certificatului de înregistrare/copia buletinului de identitate

Cu ștampila umedă

DA

Oferta

În original

DA

Certificat despre lipsa datoriilor fiscale

Cu ștampila umedă

DA

Copia certificatului de atribuire a contului bancar (după caz)

Cu ștampila umedă

DA

Copia autorizației de funcționare a agentului economic (după caz)

Cu ștampila umedă

DA

8. Opertaorii economici interesați pot obține informație suplimentare sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicate mai jos:

9. Denumirea autorității contractante :Î.M. Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale or. Fălești
a) Adresa: Republica Moldova, or. Fălești, str. Alexandru cel Bun 21.
b) Fax: 0259-2-55-09,069159488
c) E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
d) Numele şi funcţia persoanei responsabile:

- Cațer Tatiana, economist, secretar a comisiei de achiziții, tel. 060003641;
- Rotaru Ion, inginer-șef, președinte a comisiei de achiziții, tel. 069722588.

10. Întocmirea ofertelor : Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și data de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate :

Data limită de prezentarea ofertelor: 01.04.2019ora 11.00.
Pe adresa :or. Fălești, str. Alexandru cel Bun 21.
Ofertele întârziate vor fi respinse.

11. Criteriul de atribuire este:  cel mai mic preț.
12. Termenul de valabilitate a ofertelor :30 zile.
13. Garanția pentru ofertă: nu se cere.
14. Deschiderea ofertelor: Sediul ÎM „DPGCL” or. Fălești, str. Alexandrucel Bun 21.
15. Data şi ora şedinţei de deschidere a ofertelor: 01.04.2019ora 14.00.
16.Valoarea estimativă a achiziției, fără TVA: 100000,00 lei

Președintele comisiei de achiziții  Rotaru Ion