Funcţii vacante

      La data de 21.07.2020 s-a desfășurat concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de director la IET nr. 5, or. Făleşti.

A promovat concursul Lebediuc Valentina, cu punctajul :

- Evaluarea cunoștințelor profesionale și manageriale (testul) – pentru 12 puncte acumulate se acordă 2 puncte

- Evaluare curriculum vitae – 1,00 puncte

- Interviul – 6,44

Punctaj final : 9,44

    La data de 26.06.2020 s-a desfășurat concursul pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist (în problemele recrutării şi încorporării; protecție civilă).

    A promovat concursul Grăchilă Victor

     La data de 19.06.2020, a expirat termenul de depunere a dosarelor pentru participare la concurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist (în problemele recrutării şi încorporării; protecție civilă)- anunț repetat.

Pentru participare la concurs a depus dosarul un singur candidat – Grăchilă Victor.

     Candidatul a fost acceptat pentru participare la concurs.

   Concursul se va desfășura la data de 26.06.2020: proba scrisă - ora 08-00; interviul - ora 10-00, în sala de ședințe a primăriei or. Fălești, et. II.

La data de 17.06.2020 a expirat termenul prelungit de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcţiei vacante de director la IET nr. 5, or. Făleşti.

Un singur candidat  a depus dosarul pentru participare la concurs – Lebediuc Valentina.

În cadrul şedinţei comisiei de concurs din 18.06.2020 s-a luat decizia de a admite candidatul la etapa II a concursului : Evaluarea cunoștințelor profesionale și manageriale (test).

La data de 31.05.2020  a expirat termenul de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcţiei vacante  de director la IET nr. 5, or. Făleşti.

Au fost depuse două dosare :

  • Lebediuc Valentina
  • Știrbu Ina 

 În cadrul şedinţei comisiei de concurs din 02.05.2020 s-au examinat  două chestiuni : 

1. Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs stipulate în   p.14 din Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituțiile de învățământ general, aprobat prin ordinul  ME nr.163 din 23.03.2015.

2. Evaluarea dosarelor candidaţilor. Admiterea Candidaţilor la etapa a 2 de concurs: Evaluarea cunoştinţelor profesionale şi manageriale (test).

În urma evaluării dosarelor a fost admis la concurs un singur candidat – Lebediuc Valentina.

Prin urmare, conform p.62 , subpunct 4) din Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituțiile de învățământ general, aprobat prin ordinul  ME nr.163 din 23.03.2015, se prelungește termenul de depunere a dosarelor până la data de 17.06.2020.

Sarcini de bază: 

1. Evidenţa militară a supuşilor militari şi recrutarea tinerilor.

2. Asigurarea încorporării recruţilor în termenii stabiliţi în comun acord cu CMR.

3. Asigurarea completării supuşilor militari (mobilizarea).

4. Pregătirea documentaţiei necesare pentru organizarea protecţiei civile în cadrul primăriei.

5. Controlul şi evidenţa protecţiei civile în instituţiile aflate în gestiunea primăriei, la întreprinderile şi organizaţiile din localitate.

Condiţiile de participare la concurs:
     - deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova; 
     - cunoaşterea   limbii de stat;

     - studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă  în domeniul administrației publice sau în domeniul juridic
     - nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă sau beneficiar de pensii care nu a împlinit vârsta de 63 de ani.
     - este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical,
     - cunoaşterea la nivel înalt a  pachetului Microsoft Office ( Word, Excel, Internet)
     - în ultimii 5 ani nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
     - nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;
     - nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

     Luând în considerație  expirarea  regimului stării de urgență, Primăria or. Fălești  prelungește  termenul  de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcției de director al IET nr. 5, or. Făleşti, până la 31.05.2020