Funcţii vacante

Sarcinile de bază ale funcţiei date:

1. Dirijarea procesului de reglementare a regimului proprietăţii funciare, pregătirea materialelor pentru şedinţele consiliului local.
2. Efectuarea controlului asupra folosirii raţionale a terenurilor.
3. Audienţa cetăţenilor, consultanţă în problemele funciare.
4. Evidenţa cadastrului funciar, sistematizarea informaţiei şi întocmirea dărilor de seamă funciare anuale şi a datelor statistice.
5. Monitoringul funciar, coordonarea şi eliberarea documentaţiei de drept asupra pământului

6. Asigurarea executării legislaţiei funciare pe teritoriul respectiv.

Condiţiile de participare la concurs:

- deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
- cunoaşterea limbii de stat;
- studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau , după caz, studii medii de specialitate absolvite cu diplomă în domeniu.
- experienţa profesională în domeniu va fi un avantaj;
nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă sau beneficiar de pensii care nu a împlinit vîrsta de 63 de ani. 
- este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical, cunoaşterea la nivel înalt a pachetului Microsoft Office ( Word, Excel, Internet)  în ultimii 5 ani nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
- nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;
- nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Candidaţii vor depune dosarul pentru participare la concurs pînă la data de 30.01.2019, bir.7, et.3, primăria or. Făleşti., str. Şt. cel Mare 73

A N U N Ţ

     Luînd în considerație faptul că la funcția de specialist (pentru reglementarea regimului funciar) a fost depus un singur dosar, se anunţă prelungirea termenului-limită de depunere a dosarelor pentru participare la concurs.

     Deasemenea se prelungește termenul de depunere a dosarelor pentru funcția de inginer în construcţii, gospodărie comunală şi drumuri.

Candidaţii vor depune dosarul pentru participare la concurs pînă la data de 16.12.2018, bir.7,et.3, str. Şt. cel Mare 73, primăria or. Făleşti.

Telefon de contact: 0 (259) 2-34-46
                       Web: www.falesti.md

Primarul or. Făleşti , Vladimir RUSU

   Primarul or. Făleşti prelungeşte termenul de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcţiei publice

-      de specialist (pentru reglementarea regimului funciar);

şi a funcţiilor de:

-      mediator comunitar

-      inginer construcţii, gospodărie comunală şi drumuri

pînă la data de 24.10.2018.

Telefon de contact: 0 (259) 2-34-46;  Web: www.falesti.md

Primarul or. Făleşti anunţă funcţie vacantă de inginer ( construcţii, gospodărie comunală şi drumuri)

Sarcinile de bază ale funcţiei date:

- Asigurarea efectuării lucrărilor de reparaţii curente şi capitale a subdiviziunilor primăriei, controlul şi evidenţa lor.
- Asigurarea soluţionării problemelor în domeniul reţelelor de drumuri publice din localitate.
- Controlul prestării serviciilor comunale din localitate.
- Dirijarea, controlul şi efectuarea lucrărilor de amenajare a teritoriului.
- Verificarea corectitudinii reflectării indicaţiilor în facturile fiscale, prezentate de prestatorii de servicii comunale, a consumului de apă, gaze, lumină în instituţiile subordonate primăriei.

Condiţiile angajării:
- deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova
- cunoaşterea limbii de stat;
- studii superioare sau medii speciale în domeniul construcţii;
- nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de
vîrstă;
- nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni;
- experienţa profesională în domeniul dat va fi un avantaj;
- cunoaşterea la nivel înalt a pachetului Microsoft Office ( Word, Excel, Internet)
- Cunoaşterea programului WinCmeta 2000

Telefon de contact: 0 (259) 2-34-46
Web: www.falesti.md

Primăria or. Făleşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de specialist (pentru reglementarea regimului funciar).

Sarcinile de bază ale funcţiei date:

1. Dirijarea procesului de reglementare a regimului proprietăţii funciare, pregătirea materialelor pentru şedinţele consiliului local.
2. Efectuarea controlului asupra folosirii raţionale a terenurilor.
3. Audienţa cetăţenilor, consultanţă în problemele funciare.
4. Evidenţa cadastrului funciar, sistematizarea informaţiei şi întocmirea dărilor de seamă funciare anuale şi a datelor statistice.
5. Monitoringul funciar, coordonarea şi eliberarea documentaţiei de drept asupra pămîntului
6. Asigurarea executării legislaţiei funciare pe teritoriul respectiv.

Condiţiile de participare la concurs:   

- deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
- cunoaşterea limbii de stat;
- studii superioare sau medii speciale în domeniul dat;
- nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de
vîrstă;
- este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice,
conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată,
- în ultimii 5 ani nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a)şi b) din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare
- nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
- cunoaşterea la nivel înalt a pachetului Microsoft Office ( Word, Excel,
Internet)
- experienţa profesională în domeniul dat va fi un avantaj;

Candidaţii vor depune dosarul pentru participare la concurs pînă la data de 24.09.2018, bir.7,et.3, str. Şt. cel Mare 73, primăria or. Făleşti.