Funcţii vacante

A N U N Ţ

     Luînd în considerație faptul că la funcția de specialist (pentru reglementarea regimului funciar) a fost depus un singur dosar, se anunţă prelungirea termenului-limită de depunere a dosarelor pentru participare la concurs.

     Deasemenea se prelungește termenul de depunere a dosarelor pentru funcția de inginer în construcţii, gospodărie comunală şi drumuri.

Candidaţii vor depune dosarul pentru participare la concurs pînă la data de 16.12.2018, bir.7,et.3, str. Şt. cel Mare 73, primăria or. Făleşti.

Telefon de contact: 0 (259) 2-34-46
                       Web: www.falesti.md

Primarul or. Făleşti , Vladimir RUSU

   Primarul or. Făleşti prelungeşte termenul de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcţiei publice

-      de specialist (pentru reglementarea regimului funciar);

şi a funcţiilor de:

-      mediator comunitar

-      inginer construcţii, gospodărie comunală şi drumuri

pînă la data de 24.10.2018.

Telefon de contact: 0 (259) 2-34-46;  Web: www.falesti.md

Primarul or. Făleşti anunţă funcţie vacantă de inginer ( construcţii, gospodărie comunală şi drumuri)

Sarcinile de bază ale funcţiei date:

- Asigurarea efectuării lucrărilor de reparaţii curente şi capitale a subdiviziunilor primăriei, controlul şi evidenţa lor.
- Asigurarea soluţionării problemelor în domeniul reţelelor de drumuri publice din localitate.
- Controlul prestării serviciilor comunale din localitate.
- Dirijarea, controlul şi efectuarea lucrărilor de amenajare a teritoriului.
- Verificarea corectitudinii reflectării indicaţiilor în facturile fiscale, prezentate de prestatorii de servicii comunale, a consumului de apă, gaze, lumină în instituţiile subordonate primăriei.

Condiţiile angajării:
- deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova
- cunoaşterea limbii de stat;
- studii superioare sau medii speciale în domeniul construcţii;
- nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de
vîrstă;
- nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni;
- experienţa profesională în domeniul dat va fi un avantaj;
- cunoaşterea la nivel înalt a pachetului Microsoft Office ( Word, Excel, Internet)
- Cunoaşterea programului WinCmeta 2000

Telefon de contact: 0 (259) 2-34-46
Web: www.falesti.md

Primăria or. Făleşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de specialist (pentru reglementarea regimului funciar).

Sarcinile de bază ale funcţiei date:

1. Dirijarea procesului de reglementare a regimului proprietăţii funciare, pregătirea materialelor pentru şedinţele consiliului local.
2. Efectuarea controlului asupra folosirii raţionale a terenurilor.
3. Audienţa cetăţenilor, consultanţă în problemele funciare.
4. Evidenţa cadastrului funciar, sistematizarea informaţiei şi întocmirea dărilor de seamă funciare anuale şi a datelor statistice.
5. Monitoringul funciar, coordonarea şi eliberarea documentaţiei de drept asupra pămîntului
6. Asigurarea executării legislaţiei funciare pe teritoriul respectiv.

Condiţiile de participare la concurs:   

- deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
- cunoaşterea limbii de stat;
- studii superioare sau medii speciale în domeniul dat;
- nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de
vîrstă;
- este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice,
conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată,
- în ultimii 5 ani nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a)şi b) din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare
- nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
- cunoaşterea la nivel înalt a pachetului Microsoft Office ( Word, Excel,
Internet)
- experienţa profesională în domeniul dat va fi un avantaj;

Candidaţii vor depune dosarul pentru participare la concurs pînă la data de 24.09.2018, bir.7,et.3, str. Şt. cel Mare 73, primăria or. Făleşti.

Primarul or. Făleşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de mediator comunitar.

Scopul general al funcţiei constă în intermedierea şi îmbunătăţirea comunicării dintre beneficiari şi prestatorii de servicii publice, autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi, instituţiile de stat competente.

Mediatorul comunitar identifică familiile social-vulnerabile de etnie romă şi necesităţile acestora, facilitează evaluarea lor şi coordonează accesul acestora la serviciile existente de asistenţă socială, medicale, educaţionale etc., pentru a depăşi perioada de dificultate, pentru a soluţiona problemele identificate sau a obţine un sprijin adecvat pentru beneficiari.

Mediatorul comunitar activează în echipă cu personalul administraţiei publice locale de nivelul întîi din domeniul asistenţei sociale, poliţistul de sector, pedagogii, lucrătorul medical, Asociaţia obştească din teritoriu etc., pentru soluţionarea problemelor persoanelor de etnie romă aflate în dificultate.

Condiţiile de participare la concurs:

- la concurs au dreptul să participe numai persoane de etnie romă, care nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
  - cunoaşterea limbii de stat;
  - Studii: medii generale, speciale, superioare, după caz; cursuri de instruire iniţială pentru mediatorii comunitari.
  - Experienţă profesională: experienţă profesională nu mai puţin de un an în domeniul social va fi un avantaj

Candidaţii vor depune dosarul pentru participare la concurs pînă la data de 24.09.2018 ,pe adresa: str. Şt. cel Mare 73, primăria or. Făleşti, et.III, bir. nr. 7.