Funcţii vacante

 La data de 02.03.2017 în cadrul primăriei or. Făleşti s-a desfăşurat concursul pentru ocuparea funcţiei publice de specialist (în problemele perceperii fiscale). În baza rezultatelor concursului la funcţia dată a fost angajat d. Grăchilă Victor.
 La data de 13.03.2017 s-a desfăşurat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de specialist (Jurist) şi specialist (pentru planificarea bugetului).
 În baza rezultatelor concursului la funcţia de specialist (Jurist) a fost angajată d. Caras Daniela, iar la funcţia de specialist ( pentru planificarea bugetului) a fost angajată d. Bargan Aliona.

  Comisia de concurs

 La data de 17.02.2017 a expirat termenul de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcţiilor:
 - specialist (jurist)
 - specialist ( pentru planificarea bugetului)
 - specialist (în problemele perceperii fiscale).

 În cadrul şedinţei comisiei de concurs din 22.02.2017 s-au examinat dosarele depuse la funcţiile date. În urma examinării dosarelor s-a constatat că toate corespund cerinţelor din anunţ.

 Primăria or. Făleşti prelungeşte termenul de depunere a actelor pentru participare la concurs pentru ocuparea funcţiei de mediator comunitar pînă la 07.03.2017.

 Comisia de concurs

 Scopul general al funcţiei constă în intermedierea şi îmbunătăţirea comunicării dintre beneficiari şi prestatorii de servicii publice, autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi, instituţiile de stat competente.
 Mediatorul comunitar identifică familiile social-vulnerabile de etnie romă şi necesităţile acestora, facilitează evaluarea lor şi coordonează accesul acestora la serviciile existente de asistenţă socială, medicale, educaţionale etc., pentru a depăşi perioada de dificultate, pentru a soluţiona problemele identificate sau a obţine un sprijin adecvat pentru beneficiari.
 Mediatorul comunitar activează în echipă cu personalul administraţiei publice locale de nivelul întîi din domeniul asistenţei sociale, poliţistul de sector, pedagogii, lucrătorul medical, asociaţia obştească din teritoriu etc., pentru soluţionarea problemelor persoanelor de etnie romă aflate în dificultate.

Condiţiile de participare la concurs:
- la concurs au dreptul să participe numai persoane de etnie romă;
- cunoaşterea limbii de stat;
- Studii: medii generale, speciale, superioare, după caz; cursuri de instruire iniţială pentru mediatorii comunitari.
- Experienţă profesională: experienţă profesională nu mai puţin de un an în domeniul social va fi un avantaj

Candidaţii vor depune dosarul pentru participare la concurs pînă la data de 17.02.2017 ,pe adresa: str. Şt. cel Mare 73, primăria or. Făleşti, et.III, bir. nr. 7.

Sarcini de bază:
1. Asigurarea întocmirii devizelor de cheltuieli pentru fiecare instituţie separat însoţite de calcule economic-argumentate, pentru fiecare articol de cheltuieli.
2. Asigurarea întocmirii proiectelor de state de personal în baza listelor tarifare pentru fiecare instituţie.
3. Asigurarea întocmirii proiectului bugetului precum şi nota informativă la proiectul dat şi prezentarea spre aprobare Consiliului local.
4. Asigurarea întocmirii dărilor de seamă statistice.
5. Asigurarea evidenţei modificărilor operate în buget şi devizelor instituţiilor în conformitate cu deciziile Consiliului.

Condiţiile de participare la concurs:
- cunoaşterea limbii de stat;
- studii superioare în domeniul economiei şi în domeniul gestionării finanţelor publice locale;
- experienţa profesională va fi un avantaj
- cunoaşterea la nivel înalt pachetului Microsoft Office ( Word,Excel,Internet)

Candidaţii vor depune dosarul pentru participare la concurs pînă la data de 17.02.2017

Sarcini de bază:
1. Asigurarea evidenţei integrale şi conformă a contribuabililor ale căror obligaţii fiscale sînt calculate de SCITL şi evidenţa acestor obligaţii.
2. Întreprinderea măsurilor pentru stingerea obligaţiilor fiscale; asigurarea popularizării legislaţiei fiscale.
3. Efectuarea controalelor fiscale în limitele competenţei.
4. Eliberarea autorizaţiilor de amplasare a obiectelor de comerţ şi/sau de deservire socială, evidenţa şi controlul conform legislaţiei în vigoare.

 Condiţiile de participare la concurs:
- cunoaşterea  limbii de stat;
- studii superioare în domeniul finanţelor sau în domeniul administraţiei publice;
experienţa profesională va fi un avantaj
-  cunoaşterea la nivel înalt a pachetului Microsoft Office (Word,Excel,Internet)

Candidaţii vor  depune dosarul pentru participare la concurs pînă la data de 17.02.2017

Scopul general al funcţiei:

 Contribuirea la eficientizarea activităţii autorităţii publice prin asigurarea legalităţii actelor normative emise de către consiliul local şi primarul oraşului.

Sarcinile de bază:

1. Consultarea şi acordarea asistenţei juridice primarului şi viceprimarului oraşului, secretarului consiliului orăşenesc, specialiştilor din cadrul primăriei.
2. Verificarea legalităţii organizării şi desfăşurării procedurilor de achiziţii publice, licitaţiilor cu strigare şi cu reducere, etc; actelor întocmite în cadrul primăriei (dispoziţiile primarului, deciziile cosiliului local)
3. Reprezentarea, prin procură, a intereselor primăriei şi consiliului local în instanţele de judecată şi în alte instituţii.

 Condiţiile de participare la concurs:

- deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
- cunoaşterea  limbii de stat;
- studii superioare de licenţă juridice;
- experienţa profesională va fi un avantaj;
- cunoaşterea la nivel înalt a pachetului Microsoft Office (Word,Excel,Internet)

Dosarul pentru participare la concurs poate fi depus pînă la data de 17.02.2017 ora 17:00, pe adresa or. Făleşti, str. Ştefan cel Mare 73, biroul nr. 7.