Sarcini de bază:
1. Asigurarea evidenţei integrale şi conformă a contribuabililor ale căror obligaţii fiscale sînt calculate de SCITL şi evidenţa acestor obligaţii.
2. Întreprinderea măsurilor pentru stingerea obligaţiilor fiscale; asigurarea popularizării legislaţiei fiscale.
3. Efectuarea controalelor fiscale în limitele competenţei.
4. Eliberarea autorizaţiilor de amplasare a obiectelor de comerţ şi/sau de deservire socială, evidenţa şi controlul conform legislaţiei în vigoare.

Condiţiile de participare la concurs:
- cunoaşterea limbii de stat;
- studii superioare în domeniul finanţelor ;
- experienţa profesională va fi un avantaj
- cunoaşterea la nivel înalt a pachetului Microsoft Office (Word,Excel,Internet)
Candidaţii vor depune dosarul pentru participare la concurs pînă la data de 26.10.2016

Dosarul va conţine :
- Formular de participare;
- Copia buletinului de identitate;
- Copia diplomei de studii şi a certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională sau specializare;
- Copia carnetului de muncă;
- Cazier juridic sau declaraţie pe proprie răspundere.
- Certificatul medical despre atitudinea de vedere medicală de a exercita funcţia dată.
- Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Bibliografia concursului :

• Constituţia Republicii Moldova

• Codul Muncii  al Republicii Moldova

• Acte normative în domeniul serviciului public
- Legea nr. 158 -XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
- Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
- Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese                                                        

• Acte normative în domeniul administraţiei publice locale
- Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală

- Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă

- Legea Nr. 190 din  19.07.1994 cu privire la petiţionare

• Acte normative în domeniul de specialitate:

- Codul Fiscal al Republicii Moldova

- Legea Nr. 231 din  23.09.2010 cu privire la comerţul interior

- Hotărîrea Guvernului Nr. 998 din  20.08.2003 privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei

- Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiţionare.  

Telefon de contact: 0 (259) 2-34-46
Web: www.falesti.md

Sarcini de bază:
1. Asigurarea întocmirii devizelor de cheltuieli pentru fiecare instituţie separat însoţite de calcule economic-argumentate, pentru fiecare articol de cheltuieli.
2. Asigurarea întocmirii proiectelor de state de personal în baza listelor tarifare pentru fiecare instituţie.
3. Asigurarea întocmirii proiectului bugetului precum şi nota informativă la proiectul dat şi prezentarea spre aprobare Consiliului local.
4. Asigurarea întocmirii dărilor de seamă statistice.
5. Asigurarea evidenţei modificărilor operate în buget şi devizelor instituţiilor în conformitate cu deciziile Consiliului.

Condiţiile de participare la concurs:
- cunoaşterea limbii de stat;
- studii superioare în domeniul economiei şi în domeniul gestionării finanţelor publice locale;
- experienţă profesională nu mai puţin de trei ani;
- cunoaşterea la nivel înalt pachetului Microsoft Office ( Word,Excel,Internet)
Candidaţii vor depune dosarul pentru participare la concurs pînă la data de 26.10.2016

Dosarul va conţine :
- Formular de participare;
- Copia buletinului de identitate;
- Copia diplomei de studii şi a certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională sau specializare;
- Copia carnetului de muncă;
- Cazier juridic sau declaraţie pe proprie răspundere;
- Certificatul medical despre atitudinea de vedere medicală de a exercita funcţia dată.

Bibliografia concursului :
• Constituţia Republicii Moldova
• Codul Muncii  al Republicii Moldova
• Codul Fiscal al Republicii Moldova
• Acte normative în domeniul serviciului public
-  Legea nr. 158 -XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
-  Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
-  Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese                                                        
• Acte normative în domeniul administraţiei publice locale
- Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală
- Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă
• Acte normative în domeniul de specialitate:
- Legea nr.48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici
- Legea bugetului de stat pe anul 2016 Nr. 154 din 01.07.2016
- Legea  privind achiziiţiile publice nr. 131din  03.07.2015
- Legea contabilităţii nr.113 din 27.04.2007
- Legea nr.355 – XVI din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
- Legea privind finanţele publice locale nr.397 – XV din 16.10.2003
- Legea cu privire la proprietatea unităţilor administrativ – teritoriale nr.523 – XIV- 16.06.1999
- Legea nr. 181 din  25.07.2014    finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale  
- Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13.04.2006 cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare
- Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.331 din 28.05.2012 Privind salarizarea funcționarilor publici.
- Hotărîre de Guvern Nr. 710 din  26.09.2012 privind salarizarea personalului care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcţionarea instanţelor judecătoreşti, a procuraturii şi a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale
- Ordinul nr. 216 din  28.12.2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetarşi a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar
- Ordin privind clasificaţia bugetară nr.208 din 24.12.2015  

Telefon de contact: 0 (259) 2-34-46
Web: www.falesti.md

Sarcinile de bază ale funcţiei date:
1. Dirijarea procesului de reglementare a regimului proprietăţii funciare, pregătirea materialelor pentru şedinţele consiliului local.
2. Efectuarea controlului asupra folosirii raţionale a terenurilor.
3. Audienţa cetăţenilor, consultanţă în problemele funciare.
4. Evidenţa cadastrului funciar, sistematizarea informaţiei şi întocmirea dărilor de seamă funciare anuale şi a datelor statistice.
5. Monitoringul funciar, coordonarea şi eliberarea documentaţiei de drept asupra pămîntului
6. Asigurarea executării legislaţiei funciare pe teritoriul respectiv.

Condiţiile de participare la concurs:
- cunoaşterea limbii de stat;
- studii superioare sau medii speciale în domeniul dat;
- experienţa profesională în domeniul dat va fi un avantaj;
- cunoaşterea la nivel înalt a pachetului Microsoft Office ( Word, Excel, Internet)
Candidaţii vor depune dosarul pentru participare la concurs pînă la data de 26.10.2016.

Dosarul va conţine :
- Formular de participare;
- Copia buletinului de identitate;
- Copia diplomei de studii şi a certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională sau specializare;
- Copia carnetului de muncă;
- Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru a verifica originalitatea lor.

Bibliografia concursului :
• Constituţia Republicii Moldova
• Codul Muncii  al Republicii Moldova
• Acte normative în domeniul serviciului public
-  Legea nr. 158 -XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
-  Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
-  Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese                                                        
• Acte normative în domeniul administraţiei publice locale
- Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală
- Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă
• Acte normative în domeniul de specialitate.
Codul funciar
Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului nr. 1308 din –XII din 25.07.1997.
Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiţionare

Telefon de contact: 0 (259) 2-34-46
Web: www.falesti.md

Formular de participare la concursul pentru ocuparea  funcţiei publice