Sarcini de bază:

1. Evidenţa militară a supuşilor militari şi recrutarea tinerilor.
2. Asigurarea încorporării recruţilor în termenii stabiliţi în comun accord cu CMR.
3. Asigurarea completării supuşilor militari (mobilizarea).
4. Pregătirea documentaţiei necesare pentru organizarea protecţiei civile în cadrul primăriei.
5. Controlul şi evidenţa protecţiei civile în instituţiile aflate în gestiunea primăriei, la întreprinderile şi organizaţiile din localitate.

Condiţiile de participare la concurs:
- cunoaşterea limbii de stat;
- studii superioare;
- experienţa profesională va fi un avantaj;
- cunoaşterea la nivel înalt a pachetului Microsoft Office (Word,Excel,Internet)

Candidaţii vor depune dosarul pentru participare la concurs pînă la data de 12.01.2017

 

Dosarul va conţine :
- Formular de participare;
- Copia buletinului de identitate;
- Copia diplomei de studii şi a certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională sau specializare;
- Copia carnetului de muncă;
- Cazier juridic sau declaraţie pe proprie răspundere.
- Certificatul medical despre atitudinea de vedere medicală de a exercita funcţia dată.
- Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Bibliografia concursului :
• Constituţia Republicii Moldova
• Codul Muncii al Republicii Moldova
• Acte normative în domeniul serviciului public
- Legea nr. 158 -XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
- Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
- Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
• Acte normative în domeniul administraţiei publice locale
- Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
- Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;
- Legea Nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
• Acte normative în domeniul de specialitate:
- Legea Nr. 1245 din 18.07.2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei;
- Hotărîrea Guvernului Nr. 864 din 17.08.2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus; -
Legea Nr. 271 din 09.11.1994 cu privire la protecţia civilă;

Telefon de contact: 0 (259) 2-34-46
Web: www.falesti.md