Scopul general al funcţiei:
Contribuirea la eficientizarea activităţii autorităţii publice prin asigurarea legalităţii actelor normative emise de către consiliul local şi primarul oraşului.

Sarcinile de bază:
1. Consultarea şi acordarea asistenţei juridice primarului şi viceprimarului oraşului, secretarului consiliului orăşenesc, specialiştilor din cadrul primăriei.
2. Verificarea legalităţii organizării şi desfăşurării procedurilor de achiziţii publice, licitaţiilor cu strigare şi cu reducere, etc; actelor întocmite în cadrul primăriei (dispoziţiile primarului, deciziile cosiliului local)
3. Reprezentarea, prin procură, a intereselor primăriei şi consiliului local în instanţele de judecată şi în alte instituţii.

Condiţiile de participare la concurs:
- deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
- cunoaşterea limbii de stat;
- studii superioare de licenţă juridice;
- experienţa profesională va fi un avantaj
- cunoaşterea la nivel înalt a pachetului Microsoft Office (Word,Excel,Internet)

Dosarul pentru participare la concurs poate fi depus pînă la data de 12.01.2017 ora 17:00, pe adresa or. Făleşti, str. Ştefan cel Mare 73, biroul nr. 7

Persoanele interesate vor depune dosarul de concurs personal, prin poştă sau e-mail, care va conţine:
- Formular de participare;
- Copia buletinului de identitate;
- Copia diplomei de studii şi a certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională sau specializare;
- Copia carnetului de muncă;
- Cazier juridic sau declaraţie pe proprie răspundere.
- Certificatul medical despre atitudinea de vedere medicală de a exercita funcţia dată.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
În cazul depunerii dosarului de concurs prin poşta sau e-mail, originalele documentelor sau copiile lor autentificate de notar se prezentă în mod obligatoriu la data desfăşurării probei scrise a concursului.Nerespectarea acestei condiţii prevede respingerea dosarului de concurs.

Bibliografia concursului :
- Constituţia Republicii Moldova
- Codul Civil al Republicii Moldova
- Codul de Procedura Civilă al Republicii Moldova
- Codul Muncii al Republicii Moldova
- Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală
- Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă
- Legea nr. 158 -XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
- Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
- Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese
- Legea Nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiţionare
- Legea Nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie
- Legea Nr. 793 din 10.02.2000 contenciosului administrativ
- Legea Nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice

 Telefon de contact: 0 (259) 2-34-46
 Web: www.falesti.md