Sarcini de bază:
 1. Asigurarea întocmirii devizelor de cheltuieli pentru fiecare instituţie separat însoţite de calcule economic-argumentate pentru fiecare articol de cheltuieli.
 2. Asigurarea întocmirii proiectelor de state de personal în baza listelor tarifare pentru fiecare instituţie.
 3. Întocmirea proiectului bugetului precum şi nota informativă la proiectul dat şi prezentarea spre aprobare Consiliului local. Asigurarea evidenţei modificărilor operate în buget şi devizele instituţiilor în conformitate cu deciziile Consiliului.

 Condiţiile de participare la concurs:
 - cunoaşterea  limbii de stat;
 - studii superioare în domeniul economiei şi în domeniul gestionării finanţelor publice locale;
 - experienţa profesională va fi un avantaj;
 - cunoaşterea la nivel înalt pachetului Microsoft Office ( Word,Excel,Internet).

 Candidaţii vor  depune dosarul pentru participare la concurs pînă la data de 16.03.2016

 Dosarul va conţine :

 - Formular de participare;
 - Copia buletinului de identitate;
 - Copia diplomei de studii şi a certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională sau specializare;
 - Copia carnetului de muncă;
 - Cazier juridic sau declaraţie pe proprie răspundere.
 - Certificatul medical  despre atitudinea de vedere medicală de a exercita funcţia dată.
 

 Bibliografia concursului :

 • Constituţia Republicii Moldova

 • Codul Muncii  al Republicii Moldova

 • Codul Fiscal al Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public
 -  Legea nr. 158 -XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 -  Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
 -  Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese

• Acte normative în domeniul administraţiei publice locale

 - Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală

 - Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă

• Acte normative în domeniul de specialitate:

  - Legea nr.48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici

  - Legea bugetului

  - Legea  privind achiziiţiile publice nr.96 – XVI din 13.04.2007

  - Legea contabilităţii nr.113 din 27.04.2007

  - Legea nr.355 – XVI din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar

  - Legea privind finanţele publice locale nr.397 – XV din 16.10.2003

  - Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar- fiscale nr.181 din 25.07.2014

  - Legea cu privire la proprietatea unităţilor administrativ – teritoriale nr.523 – XIV- 16.06.1999

  - Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13.04.2006 cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare

  - Hotărîrea Guvernului privind salarizarea funcţionarilor publici şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică nr.525 din 16.05.2006
  -  Ordinul Ministerului de Finanţe nr. 208 din 24.12.2015 privind Clasificaţia bugetară;
  -  Ordinul Ministerului de Finanţe nr. 209 din 24.12.2015 Cu privire la aprobarea Setului Metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului;
  -  Ordinul Ministerului de Finanţe nr. 216 din 28.12.2015 Cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar.

  Telefon de contact: 0 (259) 2-34-46
                       Web: www.falesti.md

  Primarul or. Făleşti                                                                             Vladimir Rusu