Sarcini de bază:
1. Asigurarea evidenţei integrale şi conformă a contribuabililor ale căror obligaţii fiscale sînt calculate de SCITL şi evidenţa acestor obligaţii.
2. Întreprinderea măsurilor pentru stingerea obligaţiilor fiscale; asigurarea popularizării legislaţiei fiscale.
3. Efectuarea controalelor fiscale în limitele competenţei.
4. Eliberarea autorizaţiilor de amplasare a obiectelor de comerţ şi/sau de deservire socială, evidenţa şi controlul conform legislaţiei în vigoare.

 Condiţiile de participare la concurs:
- cunoaşterea  limbii de stat;
- studii superioare în domeniul finanţelor sau în domeniul administraţiei publice;
experienţa profesională va fi un avantaj
-  cunoaşterea la nivel înalt a pachetului Microsoft Office (Word,Excel,Internet)

Candidaţii vor  depune dosarul pentru participare la concurs pînă la data de 17.02.2017

Dosarul va conţine :
- Formular de participare;
- Copia buletinului de identitate;
- Copia diplomei de studii şi a certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională sau specializare;
- Copia carnetului de muncă;
- Cazier juridic sau declaraţie pe proprie răspundere.
- Certificatul medical  despre atitudinea de vedere medicală de a exercita funcţia dată.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Bibliografia concursului :
• Constituţia Republicii Moldova
• Codul Muncii  al Republicii Moldova
• Acte normative în domeniul serviciului public
-  Legea nr. 158 -XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
-  Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
-  Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese 
• Acte normative în domeniul administraţiei publice locale
- Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală
- Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă
- Legea Nr. 190 din  19.07.1994 cu privire la petiţionare
• Acte normative în domeniul de specialitate:
- Codul Fiscal al Republicii Moldova
- Legea Nr. 231 din  23.09.2010 cu privire la comerţul interior
- Hotărîrea Guvernului Nr. 998 din  20.08.2003 privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei
- Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiţionare.

Telefon de contact: 0 (259) 2-34-46
 Web: www.falesti.md

Primarul or. Făleşti                                                                     Vladimir RUSU