Primarul or. Făleşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de mediator comunitar.

Scopul general al funcţiei constă în intermedierea şi îmbunătăţirea comunicării dintre beneficiari şi prestatorii de servicii publice, autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi, instituţiile de stat competente.

Mediatorul comunitar identifică familiile social-vulnerabile de etnie romă şi necesităţile acestora, facilitează evaluarea lor şi coordonează accesul acestora la serviciile existente de asistenţă socială, medicale, educaţionale etc., pentru a depăşi perioada de dificultate, pentru a soluţiona problemele identificate sau a obţine un sprijin adecvat pentru beneficiari.

Mediatorul comunitar activează în echipă cu personalul administraţiei publice locale de nivelul întîi din domeniul asistenţei sociale, poliţistul de sector, pedagogii, lucrătorul medical, Asociaţia obştească din teritoriu etc., pentru soluţionarea problemelor persoanelor de etnie romă aflate în dificultate.

Condiţiile de participare la concurs:

- la concurs au dreptul să participe numai persoane de etnie romă, care nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
  - cunoaşterea limbii de stat;
  - Studii: medii generale, speciale, superioare, după caz; cursuri de instruire iniţială pentru mediatorii comunitari.
  - Experienţă profesională: experienţă profesională nu mai puţin de un an în domeniul social va fi un avantaj

Candidaţii vor depune dosarul pentru participare la concurs pînă la data de 24.09.2018 ,pe adresa: str. Şt. cel Mare 73, primăria or. Făleşti, et.III, bir. nr. 7.

Dosarul va conţine :

 1. cererea de înscriere la concurs adresată primarului
 2. CV-ul (în limba de stat/limba de comunicare din localitate);
 3. copia actului de identitate;
 4. copia certificatului de naştere sau a unui alt document confirmativ care atestă apartenenţa candidatului la etnia romă;
 5. copia certificatului/diplomei de absolvire a studiilor;
 6. copia carnetului de muncă;
 7. certificatul medical de sănătate;
 8. cazierul judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere;
 9. recomandarea societăţii civile rome locale, a unei sau a mai multor organizaţii neguvernamentale rome.

Bibliografia concursului :

• Constituţia Republicii Moldova

• Codul Muncii  al Republicii Moldova

 • Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiţionare
 • Hotărîre de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a organului local de specialitate în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei familiei şi a structurii-tip a acestuia;

* Hotărîrea Guvernului nr. 557 din 17 iulie 2013 pentru aprobarea Regulamentului – cadru cu privire la organizarea activităţii mediatorului comunitar;

 • Hotărîre de Guvern nr. 1356 din 03.12.2008 cu privire la aprobarea Structurii Sistemului informaţional Automatizat „Asistenţa Socială”;
 • Legea nr. 133 din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social;
 • Legea nr. 547 din 25.12.2003 asistenţei sociale
 • Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi

Telefon de contact: 0 (259) 2-34-46
Web: www.falesti.md