Primăria or. Făleşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de specialist (pentru reglementarea regimului funciar).

Sarcinile de bază ale funcţiei date:

1. Dirijarea procesului de reglementare a regimului proprietăţii funciare, pregătirea materialelor pentru şedinţele consiliului local.
2. Efectuarea controlului asupra folosirii raţionale a terenurilor.
3. Audienţa cetăţenilor, consultanţă în problemele funciare.
4. Evidenţa cadastrului funciar, sistematizarea informaţiei şi întocmirea dărilor de seamă funciare anuale şi a datelor statistice.
5. Monitoringul funciar, coordonarea şi eliberarea documentaţiei de drept asupra pămîntului
6. Asigurarea executării legislaţiei funciare pe teritoriul respectiv.

Condiţiile de participare la concurs:   

- deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
- cunoaşterea limbii de stat;
- studii superioare sau medii speciale în domeniul dat;
- nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de
vîrstă;
- este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice,
conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată,
- în ultimii 5 ani nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a)şi b) din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare
- nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
- cunoaşterea la nivel înalt a pachetului Microsoft Office ( Word, Excel,
Internet)
- experienţa profesională în domeniul dat va fi un avantaj;

Candidaţii vor depune dosarul pentru participare la concurs pînă la data de 24.09.2018, bir.7,et.3, str. Şt. cel Mare 73, primăria or. Făleşti.

Dosarul va conţine :

- Formular de participare specificat în Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs
- Copia buletinului de identitate;
- Copia diplomei de studii şi a certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională sau specializare;
- Copia carnetului de muncă;
- Certificatul medical despre atitudinea de vedere medicală de a exercita funcţia dată
- Cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere
Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru a verifica originalitatea lor.

Bibliografia concursului :

• Constituţia Republicii Moldova

• Codul Muncii  al Republicii Moldova

- Legea nr. 158 -XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
- Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
- Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese
- Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală
- Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă
- Codul funciar
- Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului nr. 1308- XII din 25.07.1997.
- Legea nr.91 din 05.04.2007 privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor.
- Legea 1543 din 25.02.1998 cadastrului bunurilor imobile.
- Hotărîrea Guvernului nr.1428 din 16.12.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu
privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente.
- Legea nr. 121 din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice
- Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiţionare.

Telefon de contact: 0 (259) 2-34-46

Web: www.falesti.md