A N U N Ţ

   Primăria or. Făleşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de specialist (construcții, gospodărie comunală și drumuri)

Sarcinile de bază ale funcţiei date:

  1. Asigurarea efectuării lucrărilor de reparaţii curente şi capitale a subdiviziunilor primăriei, controlul şi evidenţa lor.
  2. Asigurarea soluţionării problemelor în domeniul reţelelor de drumuri publice din localitate.
  3. Controlul prestării serviciilor comunale din localitate.
  4. Dirijarea, controlul şi efectuarea lucrărilor de amenajare a teritoriului.
  5. Verificarea corectitudinii reflectării indicaţiilor în facturile fiscale, prezentate de prestatorii de servicii comunale, a consumului de apă, gaze, lumină în instituţiile subordonate primăriei.

Condiţiile de participare la concurs:

     - deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
     - cunoaşterea limbii de stat;
     - studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau , după caz, studii medii de specialitate absolvite cu diplomă în domeniu.
     - experienţa profesională în domeniu va fi un avantaj;
     - cunoaşterea programului WinCmeta 2000
     - nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă sau beneficiar de pensii care nu a împlinit vîrsta de 63 de ani.
     -  este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical,
     
-  cunoaşterea la nivel înalt a pachetului Microsoft Office ( Word, Excel, Internet)
     
-  în ultimii 5 ani nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
     - nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
     - nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Candidaţii vor depune dosarul pentru participare la concurs pînă la data de 25.02.2019 bir.7,et.3, primăria or. Făleşti., str. Şt. cel Mare 73

 Dosarul va conţine :

     - Formular de participare specificat în Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs
     - Copia buletinului de identitate;
     
- Copia diplomei de studii şi a certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională sau specializare;
     
- Copia carnetului de muncă;
     
- Certificatul medical despre atitudinea de vedere medicală de a exercita funcţia dată
     - Cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru a verifica originalitatea lor.

Bibliografia concursului :

• Constituţia Republicii Moldova

• Codul Muncii  al Republicii Moldova

-  Legea nr. 158 -XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
-  Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
- Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală
- Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă

- Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiţionare.

• Acte normative în domeniul de specialitate.

Legea nr. 721 – XIII din 02.02. 1996 privind calitatea în construcţii ;

Hotărîre de Guvern nr. 361 din 25.06.1996 Cu privire la organizarea calității construcțiilor;

Legea nr. 835 din 17.05.1996 cu privire la asigurarea calității construcțiilor;

Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție.

Telefon de contact: 0 (259) 2-34-46
                      Web: www.falesti.md