Concursul este organizat în conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 163 din 23.03.2015 cu modificările ulterioare.
  Denumirea autorităţii publice: Primăria oraşului Făleşti.
  La funcţia de director poate candida persoana care întruneşte următoarele condiţii:
  - deţine cetăţenia RM;
  - are studii superioare universitare ;
  - are o vechime de activitate didactică de cel puţin trei ani ;
  - la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 65 de ani;
  - cunoaşte limba română;
  - este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
  - nu are antecedente penale;
  - nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art. 86 alin. (1) lit. l), m), şi n) din Codul muncii.

  Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director depun personal sau prin reprezentant ( la primărie), prin poştă sau prin email, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:
  1. Cererea de participare la concurs (modelul este specificat în anexa1 la Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general);
  2. Copia actului de identitate;
  3. Copia/copiile actului/actelor de studii;
  4. Copia carnetului de muncă;
  5. Curriculum vitae al cărui model este specificat în anexa 2 la Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general;
  6. Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog), pentru exercitarea funcţiei;
  7. Cazierul judiciar sau declaraţia pe proprie răspundere.

  Termenul limită de depunere a dosarelor pentru participare la concurs –02.05.2020, ora 17.00, biroul 7, et. III, Primăria or. Fălești .

  Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea dosarelor:
  Şoldan Maria, specialist principal ( tel. 025923446)


Bibliografie pentru candidaţii la funcţia de director în instituţiile de educație timpurie :
  1. Codul educaţiei. Nr. 152  din  17.07.2014;
  2. Codul de etică al cadrului didactic aprobat prin ordinul Ministrului Educației nr. 861 din 07.09.2015;
  3. Regulamentul-tip de organizare și funcţionare a instituţiei de educație timpurie aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr.243 din 22.04.2016;
  4. Regulamentul de organizare obligatorie a pregătirii copiilor către şcoală de la vîrsta de 5 ani. 2010;
  5. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrelor Comunitare de Dezvoltare Timpurie a copiilor de 3-6 (7) ani. Hotărîrea Guvernului nr. 567 din 10.09.09, M.O. nr. 144-147 (3477-3480) din 18.09.09;
  6. Curriculum pentru educație timpurie, 2019
  7. Standardele de învăţare şi dezvoltare a copilului de la naştere pînă la 7 ani. 2019;
  8. Standardele profesionale naţionale ale cadrului didactic din instituţia de educaţie timpurie. 2010,
  9. Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului de administraţie din instituţiile de învăţămînt general. Ordinul nr. 77 din 20.02.2015;
  10. Ordinul cu privire la normele financiare pentru alimentarea copiilor/elevilor din instituţiile de învăţămînt. Nr. 1277 din 30.12.2014. M.O. nr. 22-28 din (5064-5070) din 30.01.2015;
  11. Ordinul cu privire la procedura de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învăţămînt în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului nr.77 din 22.02.2013;
  12. Ordinul comun al Ministerului Muncii, Ministerului Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului Educaţiei, Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Afacerilor Interne cu privire la aprobarea Fişei de sesizare a cazului suspect de violenţă, neglijare, exploatare şi trafic al copilului. Nr. 153, 1043,1042,293 din 08.10.2014;
  13. Ordinul Ministerului Educaţiei cu privire la punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului. Nr. 1049 din 10.10.2014;
  14. Indicatorii de monitorizare a Procedurii de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învăţămînt în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului şi a Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului. Ordinul nr. 1049 din 10.10.2014;
  15. Regulamentul privind comunicarea între instituţiile de învăţămînt şi mass-media în cazurile care se referă la copii. Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 60 din 07.02.2014.
  16. Ghidul “Incluziunea socio-educaţională a copiilor cu dizabilităţi în grădiniţa de copii”. 2012/2014.
  17. Ghidul “Comunicăm eficient cu familia”. 2014.
  18. Ghidul “1001 idei pentru o educaţie timpurie de calitate”. 2010.