Sarcini de bază: 

1. Evidenţa militară a supuşilor militari şi recrutarea tinerilor.

2. Asigurarea încorporării recruţilor în termenii stabiliţi în comun acord cu CMR.

3. Asigurarea completării supuşilor militari (mobilizarea).

4. Pregătirea documentaţiei necesare pentru organizarea protecţiei civile în cadrul primăriei.

5. Controlul şi evidenţa protecţiei civile în instituţiile aflate în gestiunea primăriei, la întreprinderile şi organizaţiile din localitate.

Condiţiile de participare la concurs:
     - deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova; 
     - cunoaşterea   limbii de stat;

     - studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă  în domeniul administrației publice sau în domeniul juridic
     - nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă sau beneficiar de pensii care nu a împlinit vârsta de 63 de ani.
     - este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical,
     - cunoaşterea la nivel înalt a  pachetului Microsoft Office ( Word, Excel, Internet)
     - în ultimii 5 ani nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
     - nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;
     - nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Dosarul va conţine :

- Formular de participare specificat în  Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice  prin concurs

- Copia buletinului de identitate;

- Copia diplomei de studii şi a certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională sau specializare;

- Copia carnetului de muncă;

- Certificatul medical despre atitudinea de vedere medicală de a exercita funcţia dată 

- Cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru a verifica originalitatea lor.

Candidaţii vor depune dosarul pentru participare la concurs până la data de 19.06.2020, în incinta primăriei, et. III, bir.7

Bibliografia concursului :

• Constituţia Republicii Moldova

• Codul Muncii  al Republicii Moldova

• Acte normative în domeniul serviciului public

- Legea nr. 158 -XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

- Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

• Acte normative în domeniul administraţiei publice locale

- Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

- Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;

- Codul administrative al Republicii Moldova nr.116 din 19.07 2018

• Acte normative în domeniul de specialitate:

- Legea Nr. 1245 din 18.07.2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei;

- Hotărârea Guvernului Nr. 864 din 17.08.2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus;

- Legea Nr. 271 din 09.11.1994 cu privire la protecţia civilă;

Telefon de contact: 0 (259) 2-34-46

Web: www.falesti.md