Instituție Educativ-Timpurie ”Licurici”

Cartea de vizită

a Instituţiei de Educaţie Timpurie Nr.4 „Licurici” or. Făleşti

Prezentarea instituţiei

Date generale :

Denumirea unităţii: Instituţie de Educaţie Timpurie Nr.4  „ Licurici”

Anul înfiinţării clădirii: 1960

Adresa: str. Ştefan Neaga 3 

Telefonul: 0-259-27346

Adresa electronică: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 „Împreună cu copiii visăm, creăm, învăţăm,

 construim, descoperim”.

  Scurt istoric :

  Instituţia de Educaţie Timpurie Nr.4 „Licurici” este amplasată pe strada Şt. Neaga 3,  fondată  în anul 1960, unde funcţionează şi în prezent.

 Primăria oraşului Făleşti, asigură funcţionarea instituţiei conform actelor legislative şi normative care reglementează activitatea educaţională. Capacitatea instituţiei este de 2 grupe cu 50 de locuri, ocupate de 24 de copii funcţionând la moment numai o grupă, de la 2,5 ani – 7 ani. Limba de instruire cu care se realizează procesul educaţional este limba română şi rusă. Grupa este amenajată corespunzător cerinţelor educaţionale şi dotate cu materiale didactice şi literatură de specialitate şi pentru copii;

1 dormitor; 1 vestiar, 1 bucătărie; bloc alimentar, dotat cu utilajul necesar; spălătorie cu o maşină automat de spălat;  depozit pentru produse alimentare; depozit pentru lemne şi cărbuni; birou; curte cu teren de sport şi de înviorare, amenajat, scrânciob, carusel…

    În instituţie, încălzirea este electrică (cazan electric conectat în 2019), sobă de încălzire cu lemne şi cărbune. Dispunem de apă din apeduct centralizat. Pentru copii utilizăm de băut – apa potabilă FAMILIA. Iluminarea e corespunzătoare cerinţelor şi normelor sanitaro-igienice.

  Profilul actual al instituţiei :       

  Colectivul grădiniţei realizează oferta educaţională şi curriculară adaptată cerinţelor comunităţii şi părinţilor. Politica educaţională este centrată pe dezvoltarea unor capacităţi şi competenţe comune şi specifice, care să conducă la adaptarea şi integrarea cu succes a copiilor în clasa întâi, ţinându-se cont de particularităţile individuale şi de vârstă ale acestora.

   În instituţie este stabilită ziua de muncă de 5 zile (zile de odihnă: sâmbătă şi duminică) şi un regim de activitate de 10.5 ore de la 7.30 până la 18.00.

   Actele legislative şi normative  principale de care se conduce instituţia în organizarea procesului educaţional sunt:

  - Codul Educaţiei al Republicii Moldova nr.152 di 17.07.2014;

  - Convenţia cu privire la Drepturile copilului, ratificată de Parlamentul Republicii Moldova;

  - Legea Republicii Moldova cu privire la Drepturile copilului, nr.338-13 din 15-12-1994;

  - Codul Muncii al RM, 2003 şi cu modificările din 01.04.2016;

  - Concepţia educaţiei în RM, 2000;

  - Standarde de învăţare şi dezvoltare pentru copilul de la naştere până la 7 ani, Ministerul Educaţiei;

  - Standarde Profesionale Naţionale pentru cadrele didactice din instituţiile de educaţie timpurie, Ministerul Educaţiei 2008;

  - Curriculum-ul educaţiei copiilor de vârstă timpurie şi preşcolară (1-7 ani) în Republica Moldova

  - Regulamentul de atestare al cadrelor didactice;

  - Regulamentul intern al instituţiei preşcolare;

  - Regulamentul - Statut al Instituţiei de Educaţie Timpurie;

  - Statutul educaţiei preşcolare;

  - Ghidul cadrelor didactice pentru  educaţia timpurie şi preşcolară;

  - 1001 de idei pentru o educaţie timpurie de calitate, etc.

  Pe parcursul zilei în organizarea lucrului cu copiii, se ţine cont de programul de activitate, care include toate momentele zilei, în care copilul capătă cunoştinţe şi abilităţi, îşi formează comportamente, priceperi, atitudini, cum ar fi: activităţi integrate pe domenii de cunoaştere, jocuri şi activităţi alese, activităţi de dezvoltare personală, educaţie pentru sănătate şi igienă, rutine şi tranziţii.

  Resurse umane :

  Director – Mileac Snejana, studii pedagogice superioare

  Cadre didactice - 1 persoane,educator - Vozniuc Eudochia, medii pedagogice speciale

  La moment grădiniţa are nevoie de educator muzical.

  Personal auxiliar-5

  - asistent al educatorului - 1

  - bucătar-1

  - spălătoreasă-1

  - paznici-2 

  Baza materială  :

 Dotarea şi întreţinerea a fost susţinută financiar în principal de Primărie şi de Consiliul Local. Grupele de copii sunt înzestrate cu mobilier corespunzător vârstei, mijloace de învăţământ specifice, ce oferă cadrul necesar instruirii şi educării copiilor la un nivel înalt.   Pot menţiona printre altele: calculatoare – 1, laptop - 1; imprimantă; conexiune la internet; centru muzical. Întreaga bază materială a instituţiei este funcţională.   

  Ne preocupă în continuare păstrarea echipamentelor existente şi procurarea unor mijloace moderne de învăţământ.

  Suntem aprovizionaţi suficient cu medicamente necesare pentru acordarea primului ajutor în caz de necesitate.

  Nu dispunem de sală sportivă şi nici de sală festivă pentru desfăşurarea sărbătorilor şi manifestaţiilor. 
                          

   Cultura organizaţională  :

  Climatul organizaţional în instituţie poate fi calificat ca fiind unul favorabil. Valorile dominante, ce caracterizează membrii colectivului sunt: încrederea şi respectul faţă de copil şi familia acestuia, libertatea de exprimare, munca în echipă, dar responsabilitatea, receptivitatea şi creativitatea, lasă  mult de dorit. Este creată o atmosferă de înţelegere şi respect între administraţie şi personal auxiliar, între copii şi părinţii acestora. Conflictele sunt preîntâmpinate. Pe viitor, trebuie şi o să punem accent mai deosebit pe motivarea comportamentului cadrelor didactice pentru realizarea cu succes a întregului act educaţional utilizând următoarele instrumente manageriale:

  - Regulamentul intern,care cuprinde norme privind activitatea;

  - Statutul, supus atenţiei organizaţiei contra semnătură şi aprobat, care conţine norme privind activitatea;

  - Fişele postului pentru toate categoriile de personal;

  - Fişa de asistenţă;

  - Fişa de evaluare în baza Standardelor Profesionale;

  - Planul managerial.

  Ne străduim, ca să oferim calitate şi grija acordată copiilor pe toate planurile.

  Colectivul instituţiei asigură realizarea sistematică a următoarelor obiective:

  Ocrotirea vieţii şi sănătăţii copiilor, Igiena, Alimentaţia sănătoasă, Călirea,

  Familiarizarea cu mediul ambiant şi cultura ecologică prin intermediul activităţilor, jocurilor, excursiilor, plimbărilor; 

  Formarea la copii a deprinderilor şi a priceperilor cultural - igienice, de comportare civilizată de muncă, altoirea dragostei faţă de plaiul  natal, tradiţiile şi obiceiurile naţionale.

  Misiunea instituţiei  :

  - Asigurarea unui act de performanţă la Standarde înalte, ţinându-se cont de particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor de 2,5    -7 ani, care să contribuie la formarea unei personalităţi autonome şi creative, la formarea unor copii sănătoşi, creativi, eficienţi, activi, cooperanţi care să se integreze şi să se adapteze uşor la regimul muncii şcolare şi la orice situaţie în viaţă;

  - Acumularea de către copii a tehnicilor de muncă intelectuală şi practică necesară instruirii şi autoinstruirii pe durata întregii vieţi;

  - Însuşirea cunoştinţelor specifice, a valorilor naţionale şi universale;

  - Educarea copiilor în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii umane şi toleranţei, al schimbului liber de opinii;

  - Asigurarea părinţilor prin comunicări eficiente, că educaţia copiilor lor, se face într-un mediu sigur, într-o formare personală permanentă.

  - Colaborare eficientă în continuare cu Primăria şi DGE Făleşti în vederea întocmirii unor proiecte de dezvoltare instituţională.

  - Implicarea cadrelor didactice în activităţi educative şi extraşcolare pentru obţinerea rezultatelor mai bune.

  Viziunea instituţiei  :    

  - Derivă din nevoile educaţiei identificate la nivelul societăţii şi al comunităţii încă de la vârsta preşcolară.

  - De asemenea, prin întreaga activitate din grădiniţă, se urmăreşte garantarea pregătirii pentru adaptarea la viaţa socială, apoi la cea şcolară şi crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ şi creativ.

  - Noi trebuie să oferim posibilitatea de exprimare a propriei identităţi asigurând tuturor egalitate de şanse.

Curriculum vitae

Informații personale

Nume, prenume

Mileac Snejana

Data nașterii

28.01.1988

Sex

feminin

Adresă

Str. Iaşi 11 ap.2

Telefon

Serviciu:

0259 27346

Domiciliu:

0259 27362

Mobil:

079104970

Alte date de contact

Fax

-----

E-mail

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Locul de muncă 

pentru care am 

candidat 

 

Director  Instituția Preșcolră  Nr.4 “Licurici” or.Făleşti

Experiență profesională

Perioada

2020

2017

 

Funcția sau postul

ocupat

2017 – Director la Instituţia de Educaţie Timpurie  Nr.4 “Licurici” or.Făleşti

2007-2012- studentă la Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă” or. Chişinău ;

Licenţiată în ştiinţe ale educaţiei;

Principalele activități

și responsabilități

-Asigurarea capacităţii organizaţionale a grădiniţei;

-Organizarea, controlul, monitorizarea şi evaluarea activităţii întregului personal al grădiniţei;

-Coordonarea acţiunilor de asigurare a calităţii procesului educaţional;

-Organizarea şi coordonarea parteneriatelor educaţionale cu diverşi agenţi educaţionali, promovarea imaginii instituţiei în comunitate;

-Asigurarea protecţiei copiilor faţă de orice formă de violenţă;

-Elaborarea, aprobarea şi respectarea prevederilor Regulamentului intern şi al Statutului instituţiei;

-Respectarea programului de activitate a grădiniţei şi a programului zilei copiilor;

-Respectarea stării sanitaro-epidemiologice din grădiniţă, securitatea şi sănătatea în muncă, măsurile antiincendiare;

-Respectarea legislaţiei naţionale şi internaţionale în domeniu;

-Întocmirea corectă a documentaţiei de serviciu conform nomenclatorului, perfectarea carnetelor de muncă;

-Realizarea dispoziţiilor, ordinelor, hotărârilor emise de către organele ierarhic superioare, aplicarea planului de învăţământ;

-Respectarea procedurii de înscriere, primire şi exmatriculare a copiilor în (din) instituţie;

-Ocrotirea vieţii şi sănătăţii copiilor care frecventează instituţia;

-Crearea condiţiilor pentru organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional conform Curriculum-ului şi altor documente de politici educaţionale;

-Asigurarea alimentaţiei copiilor calitative, echilibrate şi variate;

-Crearea condiţiilor de muncă a personalului şi de protecţia muncii;

-Întocmirea fişei postului de funcţii, dosarului personal al angajatului, a materialelor de caracterizare;

-Respectarea disciplinei de muncă şi eticii profesionale de către personalul instituţiei;

-Examinarea petiţiilor parvenite în instituţie conform legii cu privire la petiţionare;

-Executarea calitativă şi în termenii stabiliţi a acţiunilor incluse în planul de dezvoltare şi planul managerial al instituţiei;

-Informarea la timp a organelor ierarhic superioare despre cazurile exepţionale care au loc în instituţie;

-Păstrarea datelor cu caracter personal ale copiilor, părinţilor, colegilor, apărarea drepturilor copiilor în cazul încălcării acestora de către oricine;

-Utilizarea raţională a resurselor materiale, financiare şi de muncă;

-Organizarea activităţii grupului de lucru intrainstituţional pentru examinarea cazurilor de abuz şi neglijare a copilului în cadrul instituţiei;

-Participarea la programe de formare continuă în management educaţional;

Educație și formare

Perioada

 

Calificarea/diploma, 

obținută

 

Domenii principale

studiate/competențe

dobîndite


 

Gradul didactic/

managerial deținut

 

Numele și tipul 

instituției de învățămînt/furnizorului de formare

 

Aptitudini și competențe profesionale

 

Limba maternă

romăna

Limbi străine cunoscute

Limba

  1. Rusa
  2. Engleza

Citirea

Scrierea

Vorbirea

 

Excelent

   

   

Bine

rusa

rusa

rusa

Satisfăcător

engleza

engleza

engleza

Slab

-

-

-

Competenţe profesionale:

CATEGORII DE COMPETENŢE

COMPETENŢE SPECIFICE

DOMENII DE APLICARE

I. Competenţe de comunicare şi relaţionare

Selectarea căilor şi mijloacelor de comunicare, adaptare la situaţii variate neprevăzute, soluţionarea situaţiilor conflictuale.

Climatul de muncă; consultări, audienţe, parteneriate, comunicarea

II. Competenţe psiho-sociale

Valorizarea particularităţilor individuale şi de grup; adoptarea unui comportament adecvat.

Deontologia profesională.

III. Competenţe de utilizare a tehnologiilor informaţionale

Sintetizarea informaţiei, valorificarea informaţiilor, utilizarea tehnicilor şi tehnologiilor informaţionale.

Sistemul informaţiomal computerizat.

IV. Competenţe de conducere şi coordonare

Proiectarea, organizarea, coordonarea, gestionarea actului educaţional.

Proces educaţional, managementul educaţional .

V. Competenţe de evaluare

Stabilirea, utilizarea, evaluarea demersului educaţional.

Procesul educaţional, formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice.

VI. Competenţe de gestionare şi administrare a resurselor

Gestionarea, selectarea, asumarea răspunderii a resurselor materiale şi financiare.

Resurse financiare şi materiale, resursele umane.

VII. Competenţe care vizează dezvoltarea instituţională

Analizarea, proiectarea, promovarea în contextul educaţional a instituţiei.

Cadru istituţional, proiecte, programe, parteneriate.