Concursul este organizat în conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţământ general, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 163 din 23.03.2015, cu modificările ulterioare.

Denumirea autorităţii publice: Primăria oraşului Făleşti.

La funcţia de director poate candida persoana care întruneşte următoarele condiţii:
-     deţine cetăţenia RM;
-          are studii superioare universitare ;
-          are o vechime de activitate didactică de cel puţin trei ani ;
-          la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 65 de ani;
-          cunoaşte limba română;
-          este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
-          nu are antecedente penale;
-          nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art. 86 alin. (1) lit. l), m), şi n) din Codul muncii.
-          nu are interdicție de a ocupa funcții de conducere

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director depun personal sau prin reprezentant ( la primărie), prin poştă sau prin e-mail, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

 1. Cererea de participare la concurs (modelul este specificat în anexa1 la Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general);
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copia/copiile actului/actelor de studii;
 4. Copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;
 5. Curriculum vitae al cărui model este specificat în anexa 2 la Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general;
 6. Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog), pentru exercitarea funcţiei;
 7. Cazierul judiciar sau declaraţia pe proprie răspundere.
 1. Proiectul planului de dezvoltare a instituției, pentru 5 ani în plic sigilat sau declarația pe proprie răspundere privind prezentarea proiectului planului cu cinci zile înainte de data interviului. Pentru concursurile anunțate în ultimul trimestru al anului, proiectul planului va cuprinde perioada de 5 ani începând cu 1 ianuarie a următorului an.

  Termenul limită de depunere a dosarelor pentru participare la concurs –30.03.2023, ora 17.00, biroul 7, et. III, Primăria or. Fălești .

 

  Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea dosarelor:

  Şoldan Maria, specialist principal ( tel. 025923446).

  Bibliografie pentru candidaţii la funcţia de director în instituţiile de educație timpurie :

 1. Codul educaţiei.
 2. Codul de etică al cadrului didactic aprobat prin ordinul Ministrului Educației nr. 861 din 07.09.2015;
 3. Codul de Etică al cadrului didactic, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 861 din 07 septembrie 2015
 4. Regulamentul-tip de organizare și funcţionare a instituţiei de educație timpurie aprobat prin Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. _254_ din _11.10.2017
 5. Cadrul de referință al educației timpurii,2019
 6. Metodologia de evaluare a cadrelor de conducere din învățământ din învățământul general Anexa 2 la Ordinul nr.470 din 24 aprilie 2019
 7. Metodologia de evaluare a instituțiilor de învățământ general ,Anexa 1 la Ordinul
 8. Instrucțiunea privind ocrotirea vieții și sănătății copiilor în instituțiile de educație timpurie republica Moldova, ordinul 592 din 26.06.2020
 9. Ordinului Ministerului Muncii și Protecției Sociale a Republicii Moldova, nr. 910 din 02 octombrie 2020 ,, Cu privire la implementarea Recomandărilor pentru un regim alimentar sănătos și activitate fizică adecvată în instituțiile de învățământ din Republica Moldova.
 10. HG nr.1211 din 04.11.2016 cu privirea la aprobarea Regulamentului sanitar pentru instituțiile de educație timpurie
 11. HG nr.722 din 18.07.2018 pentru aprobarea Instrucțiunii privind organizarea alimentației copiilor și elevilor în instituțiile de învățământ general
 12. Legea nr.140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor aflati specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţiPublicat: 02.08.2013 în Monitorul Oficial Nr. 167-172 art Nr : 534 Data intrării in vigoare: 01.01.2014.
 13. Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154 din 28.03.2003.
 14. Legea nr.270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.
 15. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrelor Comunitare de Dezvoltare Timpurie a copiilor de 3-6 (7) ani. Hotărîrea Guvernului nr. 567 din 10.09.09,
 16. Curriculum pentru educație timpurie, 2019
 17. Standardele de învăţare şi dezvoltare a copilului de la naştere pînă la 7 ani. 2019;
 18. Standardele profesionale naţionale ale cadrului didactic din instituţia de educaţie timpurie. 2010,
 19. Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului de administraţie din instituţiile de învăţămînt general. Ordinul nr. 77 din 20.02.2015;
 20. Ordinul cu privire la normele financiare pentru alimentarea copiilor/elevilor din instituţiile de învăţămînt. Nr. 1277 din 30.12.2014. M.O. nr. 22-28 din (5064-5070) din 30.01.2015; ( cu modificâri, ultima modificare ianuarie 2023.)
 21. Ordinul cu privire la procedura de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învăţămînt în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului nr.77 din 22.02.2013;
 22. Ordinul comun al Ministerului Muncii, Ministerului Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului Educaţiei, Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Afacerilor Interne cu privire la aprobarea Fişei de sesizare a cazului suspect de violenţă, neglijare, exploatare şi trafic al copilului. Nr. 153, 1043,1042,293 din 08.10.2014;
 23. Ordinul Ministerului Educaţiei cu privire la punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului. Nr. 1049 din 10.10.2014;
 24. Indicatorii de monitorizare a Procedurii de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învăţămînt în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului şi a Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului. Ordinul nr. 1049 din 10.10.2014;
 25. Regulamentul privind comunicarea între instituţiile de învăţămînt şi mass-media în cazurile care se referă la copii. Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 60 din 07.02.2014.
 26. Ghid de implementare a Curriculumului preșcolar pentru educație Timpurie,a Standardelor de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani,2020
 27. Ghidul “Incluziunea socio-educaţională a copiilor cu dizabilităţi în grădiniţa de copii”. 2012/2014.
 28. Ghidul “Comunicăm eficient cu familia”. 2014.
 29. Convenția colectivă de muncă la nivel de ramură pentru educație 2021-2025