Cartea de vizită

a Instituţiei de Educaţie Timpurie Nr.4 „Licurici” or. Făleşti

Prezentarea instituţiei

Date generale :

Denumirea unităţii: Instituţie de Educaţie Timpurie Nr.4  „ Licurici”

Anul înfiinţării clădirii: 1960

Adresa: str. Ştefan Neaga 3 

Telefonul: 0-259-27346

Adresa electronică: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 „Împreună cu copiii visăm, creăm, învăţăm,

 construim, descoperim”.

  Scurt istoric :

  Instituţia de Educaţie Timpurie Nr.4 „Licurici” este amplasată pe strada Şt. Neaga 3,  fondată  în anul 1960, unde funcţionează şi în prezent.

 Primăria oraşului Făleşti, asigură funcţionarea instituţiei conform actelor legislative şi normative care reglementează activitatea educaţională. Capacitatea instituţiei este de 2 grupe cu 50 de locuri, ocupate de 24 de copii funcţionând la moment numai o grupă, de la 2,5 ani – 7 ani. Limba de instruire cu care se realizează procesul educaţional este limba română şi rusă. Grupa este amenajată corespunzător cerinţelor educaţionale şi dotate cu materiale didactice şi literatură de specialitate şi pentru copii;

1 dormitor; 1 vestiar, 1 bucătărie; bloc alimentar, dotat cu utilajul necesar; spălătorie cu o maşină automat de spălat;  depozit pentru produse alimentare; depozit pentru lemne şi cărbuni; birou; curte cu teren de sport şi de înviorare, amenajat, scrânciob, carusel…

    În instituţie, încălzirea este electrică (cazan electric conectat în 2019), sobă de încălzire cu lemne şi cărbune. Dispunem de apă din apeduct centralizat. Pentru copii utilizăm de băut – apa potabilă FAMILIA. Iluminarea e corespunzătoare cerinţelor şi normelor sanitaro-igienice.

  Profilul actual al instituţiei :       

  Colectivul grădiniţei realizează oferta educaţională şi curriculară adaptată cerinţelor comunităţii şi părinţilor. Politica educaţională este centrată pe dezvoltarea unor capacităţi şi competenţe comune şi specifice, care să conducă la adaptarea şi integrarea cu succes a copiilor în clasa întâi, ţinându-se cont de particularităţile individuale şi de vârstă ale acestora.

   În instituţie este stabilită ziua de muncă de 5 zile (zile de odihnă: sâmbătă şi duminică) şi un regim de activitate de 10.5 ore de la 7.30 până la 18.00.

   Actele legislative şi normative  principale de care se conduce instituţia în organizarea procesului educaţional sunt:

  - Codul Educaţiei al Republicii Moldova nr.152 di 17.07.2014;

  - Convenţia cu privire la Drepturile copilului, ratificată de Parlamentul Republicii Moldova;

  - Legea Republicii Moldova cu privire la Drepturile copilului, nr.338-13 din 15-12-1994;

  - Codul Muncii al RM, 2003 şi cu modificările din 01.04.2016;

  - Concepţia educaţiei în RM, 2000;

  - Standarde de învăţare şi dezvoltare pentru copilul de la naştere până la 7 ani, Ministerul Educaţiei;

  - Standarde Profesionale Naţionale pentru cadrele didactice din instituţiile de educaţie timpurie, Ministerul Educaţiei 2008;

  - Curriculum-ul educaţiei copiilor de vârstă timpurie şi preşcolară (1-7 ani) în Republica Moldova

  - Regulamentul de atestare al cadrelor didactice;

  - Regulamentul intern al instituţiei preşcolare;

  - Regulamentul - Statut al Instituţiei de Educaţie Timpurie;

  - Statutul educaţiei preşcolare;

  - Ghidul cadrelor didactice pentru  educaţia timpurie şi preşcolară;

  - 1001 de idei pentru o educaţie timpurie de calitate, etc.

  Pe parcursul zilei în organizarea lucrului cu copiii, se ţine cont de programul de activitate, care include toate momentele zilei, în care copilul capătă cunoştinţe şi abilităţi, îşi formează comportamente, priceperi, atitudini, cum ar fi: activităţi integrate pe domenii de cunoaştere, jocuri şi activităţi alese, activităţi de dezvoltare personală, educaţie pentru sănătate şi igienă, rutine şi tranziţii.

  Resurse umane :

  Director – Mileac Snejana, studii pedagogice superioare

  Cadre didactice - 1 persoane,educator - Vozniuc Eudochia, medii pedagogice speciale

  La moment grădiniţa are nevoie de educator muzical.

  Personal auxiliar-5

  - asistent al educatorului - 1

  - bucătar-1

  - spălătoreasă-1

  - paznici-2 

  Baza materială  :

 Dotarea şi întreţinerea a fost susţinută financiar în principal de Primărie şi de Consiliul Local. Grupele de copii sunt înzestrate cu mobilier corespunzător vârstei, mijloace de învăţământ specifice, ce oferă cadrul necesar instruirii şi educării copiilor la un nivel înalt.   Pot menţiona printre altele: calculatoare – 1, laptop - 1; imprimantă; conexiune la internet; centru muzical. Întreaga bază materială a instituţiei este funcţională.   

  Ne preocupă în continuare păstrarea echipamentelor existente şi procurarea unor mijloace moderne de învăţământ.

  Suntem aprovizionaţi suficient cu medicamente necesare pentru acordarea primului ajutor în caz de necesitate.

  Nu dispunem de sală sportivă şi nici de sală festivă pentru desfăşurarea sărbătorilor şi manifestaţiilor. 
                          

   Cultura organizaţională  :

  Climatul organizaţional în instituţie poate fi calificat ca fiind unul favorabil. Valorile dominante, ce caracterizează membrii colectivului sunt: încrederea şi respectul faţă de copil şi familia acestuia, libertatea de exprimare, munca în echipă, dar responsabilitatea, receptivitatea şi creativitatea, lasă  mult de dorit. Este creată o atmosferă de înţelegere şi respect între administraţie şi personal auxiliar, între copii şi părinţii acestora. Conflictele sunt preîntâmpinate. Pe viitor, trebuie şi o să punem accent mai deosebit pe motivarea comportamentului cadrelor didactice pentru realizarea cu succes a întregului act educaţional utilizând următoarele instrumente manageriale:

  - Regulamentul intern,care cuprinde norme privind activitatea;

  - Statutul, supus atenţiei organizaţiei contra semnătură şi aprobat, care conţine norme privind activitatea;

  - Fişele postului pentru toate categoriile de personal;

  - Fişa de asistenţă;

  - Fişa de evaluare în baza Standardelor Profesionale;

  - Planul managerial.

  Ne străduim, ca să oferim calitate şi grija acordată copiilor pe toate planurile.

  Colectivul instituţiei asigură realizarea sistematică a următoarelor obiective:

  Ocrotirea vieţii şi sănătăţii copiilor, Igiena, Alimentaţia sănătoasă, Călirea,

  Familiarizarea cu mediul ambiant şi cultura ecologică prin intermediul activităţilor, jocurilor, excursiilor, plimbărilor; 

  Formarea la copii a deprinderilor şi a priceperilor cultural - igienice, de comportare civilizată de muncă, altoirea dragostei faţă de plaiul  natal, tradiţiile şi obiceiurile naţionale.

  Misiunea instituţiei  :

  - Asigurarea unui act de performanţă la Standarde înalte, ţinându-se cont de particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor de 2,5    -7 ani, care să contribuie la formarea unei personalităţi autonome şi creative, la formarea unor copii sănătoşi, creativi, eficienţi, activi, cooperanţi care să se integreze şi să se adapteze uşor la regimul muncii şcolare şi la orice situaţie în viaţă;

  - Acumularea de către copii a tehnicilor de muncă intelectuală şi practică necesară instruirii şi autoinstruirii pe durata întregii vieţi;

  - Însuşirea cunoştinţelor specifice, a valorilor naţionale şi universale;

  - Educarea copiilor în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii umane şi toleranţei, al schimbului liber de opinii;

  - Asigurarea părinţilor prin comunicări eficiente, că educaţia copiilor lor, se face într-un mediu sigur, într-o formare personală permanentă.

  - Colaborare eficientă în continuare cu Primăria şi DGE Făleşti în vederea întocmirii unor proiecte de dezvoltare instituţională.

  - Implicarea cadrelor didactice în activităţi educative şi extraşcolare pentru obţinerea rezultatelor mai bune.

  Viziunea instituţiei  :    

  - Derivă din nevoile educaţiei identificate la nivelul societăţii şi al comunităţii încă de la vârsta preşcolară.

  - De asemenea, prin întreaga activitate din grădiniţă, se urmăreşte garantarea pregătirii pentru adaptarea la viaţa socială, apoi la cea şcolară şi crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ şi creativ.

  - Noi trebuie să oferim posibilitatea de exprimare a propriei identităţi asigurând tuturor egalitate de şanse.