Pe parcursul anului 2015, Primăria noastră a continuat activitățile de consolidare a capacităților locale în vederea sporirii calității serviciilor locale cu suportul Proiectului USAID de Susținere a Autorităților Publice Locale din Moldova.

În acest sens, funcționarii din cadrul primăriei și Întreprinderii Municipale din oraș au participat la următoarele ateliere de lucru şi instruiri, organizate de LGSP, şi conduse de experți locali şi internaționali: Monitorizare și Evaluare, Managementul Lichidității, Gestionarea Parcului Auto, Managementul Deșeurilor Solide, Gestionarea Spațiilor Verzi, Clasificarea Bugetară, Managementul Serviciului de Apă și Canalizare, Bugetarea pe bază de programe, Egalitatea de Gen.

Aceste activități de instruire au dus la:

- sporirea responsabilității şi a transparenței primăriei față de cetățeni prin îmbunătățirea proceselor de planificare bugetară şi raportare financiară;

- promovarea bunei guvernări;

- sporirea accesului, calității şi eficientizarea serviciilor publice, cât şi utilizarea eficientă a activelor şi a banilor publici;

- familiarizarea cu bunele practici naționale și internaționale.

Proiectul USAID LGSP a aplicat un instrument nou, ca schimb de experiență între primării, prin organizarea întrunirilor trimestriale ale Primarilor în regiuni. Întrunirile au oferit posibilitatea de a vedea bunele practici utilizate de către orașele gazdă partenere din Republica Moldova. La aceste întruniri, primarii celor 32 centre raionale din Republica Moldova au avut ocazia de a realiza un schimb de experiență și practici în contextul reformelor de descentralizare, creând Rețeaua Orașelor în cadrul CALM.

A fost efectuată Analiza Diagnostic - Financiară a întreprinderii Comunal-Locative și elaborat Planul de Îmbunătățire a serviciului. Ca suport la aceste acte am reuşit să implementăm pentru ÎMGCL un sistem automatizat al evidenței contabile printr-o donație de echipament de calcul și software din partea USAID în valoare de circa 18 000 dolari USA.

Pentru îmbunătățirea serviciului de colectare a deșeurilor, primăria a beneficiat de o donație din partea USAID de22 containere zincate și 150 de pubele din plastic. Adăugător, pentru modernizarea iluminatului stradal în oraș au fost donate 200 de corpuri de iluminat LED și 15 km de cablu. Valoarea donațiilor constituind 847 500 lei.

Eforturile comune de pe agenda de colaborare cu proiectul LGSP au contribuit la fortificarea capacităților administrației publice locale şi a prestatorilor de servicii în scopul asigurării unor servicii publice calitative, îmbunătățirii practicilor privind procesul bugetar şi managementul finanțelor publice locale, eficientizării consumului de resurse energetice. Proiectul LGSP a sprijinit primăria în planificarea şi punerea în aplicare a politicilor şi procedurilor care contribuie la buna guvernare şi dezvoltarea capacității locale.