Sarcinile de bază ale funcţiei date:

1. Dirijarea procesului de reglementare a regimului proprietăţii funciare, pregătirea materialelor pentru şedinţele consiliului local.
2. Efectuarea controlului asupra folosirii raţionale a terenurilor.
3. Audienţa cetăţenilor, consultanţă în problemele funciare.
4. Evidenţa cadastrului funciar, sistematizarea informaţiei şi întocmirea dărilor de seamă funciare anuale şi a datelor statistice.
5. Monitoringul funciar, coordonarea şi eliberarea documentaţiei de drept asupra pământului

6. Asigurarea executării legislaţiei funciare pe teritoriul respectiv.

Condiţiile de participare la concurs:

- deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
- cunoaşterea limbii de stat;
- studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau , după caz, studii medii de specialitate absolvite cu diplomă în domeniu.
- experienţa profesională în domeniu va fi un avantaj;
nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă sau beneficiar de pensii care nu a împlinit vîrsta de 63 de ani. 
- este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical, cunoaşterea la nivel înalt a pachetului Microsoft Office ( Word, Excel, Internet)  în ultimii 5 ani nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
- nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;
- nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Candidaţii vor depune dosarul pentru participare la concurs pînă la data de 30.01.2019, bir.7, et.3, primăria or. Făleşti., str. Şt. cel Mare 73

Dosarul va conţine :

- Formular de participare specificat în Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs;
- Copia buletinului de identitate;

- Copia diplomei de studii şi a certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională sau specializare;
- Copia carnetului de muncă;
- Certificatul medical despre atitudinea de vedere medicală de a exercita funcţia dată;
- Cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere;
Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru a verifica originalitatea lor.

Bibliografia concursului :

• Constituţia Republicii Moldova
• Codul Muncii  al Republicii Moldova

- Legea nr. 158 -XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
- Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
- Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală
- Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă
- Codul funciar
- Legea privind preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului nr. 1308- XII din 25.07.1997.
- Legea 1543 din 25.02.1998 cadastrului bunurilor imobile.
- Hotărîrea Guvernului nr.1428 din 16.12.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la vânzarea-cumpărarea și locațiunea/arenda terenurilor aferente.
- Legea nr. 121 din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice
- Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiţionare.
- Legea nr. 29 din 05.04.2018 privind delimitarea proprietății publice

  

Telefon de contact: 0 (259) 2-34-46
                       Web: www.falesti.md