La data de 21 ianuarie 2020, în incinta sălii de ședințe a primăriei or. Fălești, s-a desfășurat ședința Comisiei pentru Situații Excepționale, la care au participat membrii Comisiei Situații Excepționale, conducători ai întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor din teritoriu.

  Ședința a fost deschisă de președintele Comisiei pentru situații excepționale Alexandr Severin.

Ordinea de zi:

  1. Totalizarea rezultatelor Protecției Civile pentru anul 2019.
  2. Organizarea și planificarea pregătirii Protecției Civile pentru anul 2020 la primărie și obiectivele orașului.    

  Raportori: Severin Alexandr, Rudîc Tudor.

  Menționăm că pe parcursul ședinței membrii Comisiei au venit cu propuneri, solicitări de îmbunătățire a activității Protecției Civile și s-au expus pe problemele cu care se confruntă.

  Totodată au fost decorate cu diplome de gratitudine organizațiile și întreprinderile, care  s-au prezentat exemplar la exerciții și aplicații pe parcursul anului precedent.

Galerie foto

IMG 2994  La data de 20 ianuarie 2020, primarul or. Fălești, Alexandr Severin împreună cu comisia de inventariere și evaluare a obiectelor de menire culturală a făcut o vizită de lucru în teritoriul orașului luând la evidență și evaluând starea monumentelor de pe teritoriul or. Fălești.

  Componența comisiei este alcătuită din specialiști ai primăriei or. Fălești și consilieri locali. Procesul verbal de inventariere și evaluare a obiectelor de menire culturală va fi înaintat consiliului local pentru aprobare și înregistrare.

Galerie foto

Anunt pomul de craciun

  În dimineaţa zilei de astăzi, 15 ianuarie, funcţionari ai Primăriei Fălești, în frunte cu primarul , Severin Alexandr, au depus flori la bustul lui Mihai Eminescu de pe str. Ștefan cel Mare din or. Fălești. Evenimentul a avut loc în contextul împlinirii a 170 ani de la naşterea marelui poet.

IMG 2990

  Cu acest prilej, a fost organizat un recital de poezie, au avut loc evocări, alocaţiuni şi momente literar – muzicale.

  Anume astăzi când s-a născut marele poet Mihai Eminescu, este sărbătorită Ziua Naţională a Culturii, nu este o simplă coincidenţă, ci un omagiu adus suplimentar marelui poet în semn de recunoștință pentru operele sale.

  • IMG_2944
  • IMG_2946
  • IMG_2950
  • IMG_2967

Galerie foto

     Sarcini de bază:

     1. Evidenţa militară a supuşilor militari şi recrutarea tinerilor.
     2. Asigurarea încorporării recruţilor în termenii stabiliţi în comun acord cu CMR.
     3. Asigurarea completării supuşilor militari (mobilizarea).
     4. Pregătirea documentaţiei necesare pentru organizarea protecţiei civile în cadrul primăriei.
     5. Controlul şi evidenţa protecţiei civile în instituţiile aflate în gestiunea primăriei, la întreprinderile şi organizaţiile din localitate.

     Condiţiile de participare la concurs:

     - deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
     - cunoaşterea  limbii de stat;
     -  studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă  în domeniul administrației publice sau în domeniul juridic
     - nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă sau beneficiar de pensii care nu a împlinit vârsta de 63 de ani.
     -este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical,
     
-cunoaşterea la nivel înalt a  pachetului Microsoft Office ( Word, Excel, Internet) în ultimii 5 ani nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
     - nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;
     - nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

  Primăria or. Făleşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de  specialist  superior  (construcții, gospodărie comunală și drumuri)

  Sarcinile de bază ale funcţiei date:

  1. Asigurarea efectuării lucrărilor de reparaţii curente şi capitale a subdiviziunilor primăriei, controlul şi evidenţa lor; elaborarea devizelor de cheltuieli a serviciilor și lucrărilor contractate de primăriei.
  2. Asigurarea soluţionării problemelor în domeniul reţelelor de drumuri publice și gospodăriei comunale din localitate.
  3. Controlul volumelor și calității serviciilor  comunale din localitate.
  4. Asigurarea coordonării documentației în cadrul elaborării proiectelor și implementarea documentelor de politici în domeniul construcții, gospodărie comunală și drumuri.